« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Zestawienie danych o infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania


Stara podstawa prawna

Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

Raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Zakres danych:

Dotyczy dużej i strategicznej infrastruktury badawczej.

Ustawa:
Art. 2.
17. duża infrastruktura badawcza – aparaturę naukowo-badawczą w tym infrastrukturę informatyczną nauki, o wartości przekraczającej:
a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu;

17a) strategiczna infrastruktura badawcza – dużą infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę budowlaną, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej;

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.)
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

Wszystkie jednostki, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki.