« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Zestawienie danych o doktorantach


Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

  • Dane do ogólnopolskiego wykazu doktorantów wprowadza się do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.
  • Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych doktorantom wprowadza się w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów;
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

Dane wprowadzają rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.