« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Baza aktów prawnych

Opublikowane (wybrane) akty prawne związane z funkcjonowaniem systemu POL-on

2018

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych
Z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 308)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów
Z dnia 16 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 288)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 261)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę
Z dnia 12 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 166)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki
Z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2018 poz. 87)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2201)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Z dnia 30 października 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2183)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1789)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1696)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów
Z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1515)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
Z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1556)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1530)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 271)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
Z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 859)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 271)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 279)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych.
Z dnia 4 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 78)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów.
Z dnia 4 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 76)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

2016

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.
Z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2154)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1586)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów.
Z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. poz. 1596)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.
Z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1594)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
Z dnia 21 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1577)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.
Z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1514)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
Z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1311)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
Z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 558)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
Z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 309)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia

2015 i wcześniej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce.
Z dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 944)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.
Z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1941)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.
Z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 249)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Tekst jednolity ustawy: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
Z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1480)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1383)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych.
Z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1377)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1377)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
Z dnia 25 września 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1303)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów.
Z dnia 25 września 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1301)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
Z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1198)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Tekst jednolity ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Treść ustawy
Tekst jednolity Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
Z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 762)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
Z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1581)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Z dnia 7 luty 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 191)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 983)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Z dnia 13 lipca 2012 r (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 877)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.
Z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 532)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 515)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.
Z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 390)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1445)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
Z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1236)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
Z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1234)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
Z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1235)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów.
Z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1201)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.
Z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1067)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
Z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.
Z dnia 23 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o zasadach finansowania nauki.
Z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o instytutach badawczych.
Z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o Polskiej Akademii Nauk.
Z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.
Z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. u. Nr 65, poz. 414)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 20, poz. 103)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa o finansach publicznych.
Z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
Z dnia 6 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 348)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.
Z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1796)
Plik do pobrania: Treść rozporządzenia
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
Z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe.
Z dnia 29 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 727)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o bibliotekach.
Z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy
Ustawa o rachunkowości.
Z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
Plik do pobrania: Treść ustawy