← Powrót

Zmiana statusu studiów doktoranckich


Status studiów doktoranckich może zostać zmieniony przez pracownika instytucji prowadzącej studia doktoranckie oznaczonej jako główna (lub jej jednostki nadrzędnej), posiadającego rolę INST_STUDIA_DR_ADM.

Status studiów doktoranckich może zostać zmieniony wyłącznie z „Działające” na „Zlikwidowane”.

Aby zmienić status należy podczas przeglądania danych studiów doktoranckich wejść na zakładkę Status, a następnie wybrać opcję Zmień status studiów. W okienku, które zostanie wyświetlone, należy wprowadzić datę obowiązywania zmiany statusu oraz (opcjonalnie) nazwę i numer aktu (np. uchwały senatu uczelni) będącego podstawą zmiany statusu. Następnie należy wybrać opcję Zapisz. System sprawdzi wtedy, czy wprowadzone dane są poprawne, to jest np.: - czy wprowadzona data nie jest wcześniejsza niż data uruchomienia studiów, - czy na dzień likwidacji studiów nie istnieją jeszcze aktywni doktoranci. Jeżeli walidacja poprawności danych da rezultat pozytywny, status studiów zostanie zmieniony. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat błędu.

Dame wprowadzone podczas rejestracji zmiany statusu można skorygować za pomocą opcji Koryguj dostępniej w kolumnie Akcje przy zarejestrowanej zmianie statusu. Błędnie zarejestrowaną zmianę statusu można całkowicie usunąć pomocą opcji Usuń dostępniej w tej samej kolumnie.