← Powrót

Utworzenie studiów doktoranckich


Po otworzeniu Zestawienia studiów doktoranckich pracownicy instytucji z rolą INST_STUDIA_DR_ADM mają możliwość, poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj, przejścia do tworzenia studiów doktoranckich.

Tworzenie wpisu o studiach doktoranckich przebiega według następujących reguł:

 • Jeżeli użytkownik oznaczy studia jako środowiskowe, musi wprowadzić wiele jednostek prowadzących niezależnie od ich hierarchii, w przeciwnym razie można wprowadzić tylko więcej niż jedną jednostkę tylko wtedy, pozostałe jednostki podlegają jednostce wskazanej jako główna.
 • Konieczne jest wskazanie głównej jednostki prowadzącej dla studiów środowiskowych. Tylko pracownik jednostki oznaczonej jako główna lub jej jednostki nadrzędnej ma możliwość rejestrowania studiów środowiskowych. Dla studiów nieoznaczonych jako środowiskowe, jedyna podana jednostka zostanie oznaczona automatycznie jako główna.
 • Nie jest dopuszczalne istnienie w systemie dwóch (ani więcej) wpisów o studiach doktoranckich o statusie innym niż „Zlikwidowane”, gdzie jednocześnie:
  • oba wpisy mają tę samą nazwę studiów,
  • oba wpisy mają tę samą formę studiów,
  • w obu występuje ta sama jednostka prowadząca.
 • Każda z jednostek organizacyjnych uczelni/instytutów badawczych wskazanych jako prowadzące studia musi posiadać co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie naukowej lub jednocześnie co najmniej dwa uprawniania do nadawania stopnia doktora, w tym tej dyscyplinie naukowej, która ma być wybrana (system nie umożliwia wybrania instytutów/jednostek ze statusem innym niż „Działająca”).
 • Data uruchomienia studiów nie może być wcześniejsza niż data ich utworzenia.
 • Dyscypliny wskazane dla studiów doktoranckich muszą być takimi, co do których jednostki wskazane jako prowadzące studia mają uprawniania do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.


Krok 1
W pierwszym kroku obowiązkowe jest wypełnienie pól:

 • Nazwa studiów doktoranckich,
 • Forma kształcenia – Stacjonarne/Niestacjonarne,
 • Czas trwania studiów w latach – liczba całkowita od 1 do 9,
 • Data utworzenia
 • Data rozpoczęcia kształcenia
 • Jednostki/instytuty prowadzące – poprzez przycisk Dodaj jednostkę otwierający wyszukiwarkę jednostek; gdy studia oznaczone są jako środowiskowe, wyszukiwarka prezentuje wszystkie jednostki i instytucje mogące prowadzić studia doktoranckie, w przeciwnym razie wyszukiwać można uprawnione jednostki organizacyjne w obrębie instytucji/jednostki, w kontekście której zalogowany jest użytkownik, a przycisk staje się nieaktywny po wybraniu jednej jednostki; wybrane jednostki można usuwać;
 • Jednostka główna – dla studiów nieoznaczonych jako środowiskowe pole uzupełnia się automatycznie.


Ponadto możliwe jest uzupełnienie pola Informacje dodatkowe, dodanie Aktu utworzenia i Opisu efektów kształcenia jako załączników (możliwe są podgląd i usunięcie załączników) oraz dodanie znaczników Finansowane z dotacji budżetowej i Studia środowiskowe.

Krok 2
W kroku drugim konieczne jest podanie przynajmniej jednej dyscypliny prowadzonych studiów. Po naciśnięciu przycisku Dodaj pojawia się okno dodawania dyscypliny.W oknie dodawania dyscypliny wyświetlają się wszystkie dyscypliny, w ramach których jednostki prowadzące mają uprawnienia nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, oraz pola i znaczniki umożliwiające ich filtrowanie. Każdą parę dziedzina+dyscyplina można nadać w ramach jednej tylko jednostki/instytucji.

W drugim kroku kreatora studiów doktoranckich możliwe jest zaznaczenie, że studia są prowadzone w języku obcym. W takim przypadku w oknie pojawi się lista języków.Po naciśnięciu przycisku Zapisz, jeśli studia są prowadzone w formie studiów niestacjonarnych, pojawi się pytanie o to czy zdefiniować schemat płatności dla studiów doktoranckich.Po naciśnięciu Nie, wyświetlone zostaną szczegóły uruchomionych studiów doktoranckich, a po naciśnięciu Tak otworzone zostanie okno dodawania schematu odpłatności.