← Powrót

Często zadawane pytania

Studia doktoranckie


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wśród naszych doktorantów odbywających studia doktoranckie znajdują się dwie grupy studentów. Pierwsza finansowana tylko ze statutu, druga z projektu POKL a po zakończeniu projektu ze statutu. Czy powinniśmy ich w jakiś sposób różnicować w systemie Polon?Np. utworzyć 2 rodzaje studiów doktoranckich w jednostce? Czy wystarczy, że mamy utworzone jedne Studia Doktoranckie i do nich przypisanych wszystkich studentów, bez względu na źródło finansowania?

W opisanej sytuacji nie ma potrzeby zakładania odrębnych studiów doktoranckich dla doktorantów, których studia są współfinansowane z projektu POKL.

Czy do systemu POL-on należy wprowadzić wszystkie utworzone w uczelni studia doktoranckie, czy tylko te, które są aktualnie prowadzone?

Do systemu POL-on wprowadzamy wyłącznie aktualnie prowadzone studia doktoranckie.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób mogę wprowadzić do systemu samodzielne studia doktoranckie?

Po otworzeniu Zestawienia studiów doktoranckich pracownicy instytucji z rolą INST_STUDIA_DR_ADM mają możliwość, poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj, przejścia do tworzenia studiów doktoranckich. Tworzenie wpisu o studiach doktoranckich przebiega według następujących reguł:

 • Jeżeli użytkownik oznaczy studia jako środowiskowe, musi wprowadzić wiele jednostek prowadzących niezależnie od ich hierarchii, w przeciwnym razie można wprowadzić tylko więcej niż jedną jednostkę tylko wtedy, pozostałe jednostki podlegają jednostce wskazanej jako główna.
 • Konieczne jest wskazanie głównej jednostki prowadzącej dla studiów środowiskowych. Tylko pracownik jednostki oznaczonej jako główna lub jej jednostki nadrzędnej ma możliwość rejestrowania studiów środowiskowych. Dla studiów nieoznaczonych jako środowiskowe, jedyna podana jednostka zostanie oznaczona automatycznie jako główna.
 • Nie jest dopuszczalne istnienie w systemie dwóch (ani więcej) wpisów o studiach doktoranckich o statusie innym niż „Zlikwidowane”, gdzie jednocześnie:
  • oba wpisy mają tę samą nazwę studiów,
  • oba wpisy mają tę samą formę studiów,
  • w obu występuje ta sama jednostka prowadząca.
 • Każda z jednostek organizacyjnych uczelni/instytutów badawczych wskazanych jako prowadzące studia musi posiadać co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w określonej dyscyplinie naukowej lub co najmniej dwa uprawniania do nadawania stopnia doktora w określonej dyscyplinie naukowej (system nie umożliwia wybrania instytutów/jednostek ze statusem innym niż „Działająca”).
 • Data uruchomienia studiów nie może być wcześniejsza niż data ich utworzenia.
 • Dyscypliny wskazane dla studiów doktoranckich muszą być takimi, co do których jednostki wskazane jako prowadzące studia mają uprawniania do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

Jakie uprawnienia powinna posiadać jednostka do nadawania stopnia doktora?

Zgodnie z zapisem Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (w szczególności dział IV, rozdział 3 „Studia doktoranckie”) Art. 195. 1. Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. Wydział ma prawo do nadawania stopnia dr prawa, nie spełnia więc warunków ustawowych.