← Powrót

Jak zaraportować studenta na Indywidualne studia międzyobszarowe?


 1. Pracownik jednostki dodaje kierunek studentowi (np. Fizyka)
 2. Określa, iż kierunek jest studiowany w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych
 3. Wprowadza pozostałe dane dotyczące studiów (semestr, rok akademicki..)
 4. Zatwierdza dane przyciskiem „Zakończ”
 5. System dodaje studiowanie studenta

W szczegółach studenta wyświetlane są informacje w postaci: Opis: Student przypisany jest do kierunku „składowego” z informacją, iż kształcenie odbywa się w ramach Indywidualnych studiów międzyobszarowych. Dla studiów „składowych” określane są takie parametry jak:

 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data ukończenia,
 • Uzyskany tytuł zawodowy
 • Numer dyplomu
 • Data skreślenia z listy studentów
 • Dane o semestrach w tym liczba uzyskanych ECTS
 • Dane dotyczące pomocy materialnejNa zestawieniu studentów dane przedstawiane są w sposób:

Grafy