← Powrót (Wykaz)
← Powrót (Pomoc materialna)

Reguły

LP.KATEGORIATYTUŁOPIS
1ImportWalidacja istnienia obiektów usuwanych z importu.Gdy w imporcie pojawia się polecenie usunięcia obiektu (tzn. operacja = usuń), to musimy sprawdzić, czy taki obiekt istnieje w bazie.
Sprawdzenie polega na próbie odszukania obiektu na podstawie klucza.
Jeśli obiekt nie istnieje, zwracamy błąd.

Lista obiektów i kluczy:

<studia>
Klucz:
kierunki, data Rozpoczęcia

<dane Semestru>
Klucz:
rok Akademicki, semestr Nr
2ImportJeżeli w imporcie studia mają operację 'USUN', to nie mogą mieć obiektów podrzędnych.Jeżeli w imporcie studia mają operację 'USUN', to nie mogą mieć obiektów podrzędnych.
3ImportDodawanie nowych studiów studenta z obiektami do usunięciaJeżeli w bazie nie istnieje student lub studia, które importujemy, to żaden z obiektów podrzędnych nie może mieć operacji 'USUN'.
4Pomoc materialnaWielokrotność przyznanej pomocy materialnej - nieprawidłowościJeden student nie może pobierać pomocy materialnej tego samego typu w tym samym okresie czasu, zdefiniowanym w ramach interwału miesięcznego z więcej niż jednego źródła. Wyjątek od reguły stanowi forma pomocy materialnej typu "zapomoga", stanowiąca świadczenie jednorazowe.
Świadczenie typu "Zapomoga" może być przyznane maksymalnie dwukrotnie w trakcie trwania roku akademickiego. Samo świadczenie jest przyznawane jednorazowo w związku z czym interwał, na który może zostać przydzielone stanowi jeden miesiąc interpretowany jako miesiąc w którym przyznane zostało świadczenie. Student nie może mieć przypisanej pomocy materialnej na więcej niż 2 miesiące w roku akademickim Student może otrzymać po jednej zapomodze na dwóch oddzielnych kierunkach studiów.

Rok akademicki traktowany jako interwał czasu: 1.10.RRRR - 30.09.RRRR+1
5Pomoc materialnaStudent nie może uzyskać więcej niż 2 świadczeń typu "zapomoga" w roku akademickimW przypadku pomocy materialnej typu "zapomoga" świadczenie przyznane zostaje jednorazowo w związku z czym przypisanie może być na 1 miesiąc w okresie trwania roku akademickiego (interpretowane jako miesiąc w którym przyznano świadczenie). Użytkownik nie może uzyskać więcej niż 2 świadczeń w roku akademickim.

Rok akademicki rozumiany jako okres:
1.10.RRRR - 30.09.RRRR+1
6SemestryNie jest możliwe wprowadzenie wartości innej niż '0' dla ECTS uczenia się w nie pierwszym raportowanym semestrze studentaWartość w polu "Liczba ECTS, zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się" powinna zostać wprowadzona w pierwszym raportowanym semestrze dla danego kierunku studiów
7SemestryECTS ZALICZONE W PROCESIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ nie mogą być większe niż 50 % limitu ECTS na kierunkuWartość nie może przekraczać 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia oraz powinna być wprowadzana jako suma wszystkich punktów ECTS zaliczonych w procesie potwierdzania efektów uczenia się i jedynie powtarzana, dla każdego semestru.

Art. 2 ust. 1 pkt 18n
efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;
pkt 18o
potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji osiągniętych przez daną osobę efektów uczenia się mający na celu przyjęcie jej na studia;”,
8SemestryNie jest możliwe dodanie semestru studenta po dacie skreśleniaNie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta po dacie skreślenia studenta z danego kierunku.

Logika działania:
Gdy "Data skreślenia" studenta z listy studentów danego kierunku <=15.09.RRRR nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 i wyższych
Gdy "Data skreślenia" studenta z listy studentów danego kierunku <= 31.01.RRRR+1 nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 semestr letni i wyższych
9SemestryNie jest możliwe określenie semestru sprzed daty przyjęciaNie jest możliwe wprowadzenie semestru sprzed rozpoczęcia studiów przez studenta na wskazanym kierunku

Logika działania:
Gdy "Data rozpoczęcia studiów" na kierunek zawiera się w przedziale <01.10.YYYY, 31.03.YYYY+1>możliwe jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta YYYY / YYYY+1 semestr zimowy
Gdy "Data rozpoczęcia studiów" na kierunek zawiera się w przedziale (31.03.YYYY+1,01.10.YYYY+1) możliwe jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta YYYY / YYYY+1 semestr letni

Przykład:
Data przyjęcia: 01.10.2012 - 31.03.2013 możliwe dodanie studiowania na roku akademickim zaczynając od 2012/2013 semestr zimowy
Data przyjęcia: 01.04.2013 - 30.09.2013 możliwe dodanie studiowania na roku akademickim zaczynając od 2012/2013 semestr letni
10SemestryNie jest możliwe dodanie semestru studenta po dacie ukończeniaNie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta po dacie ukończenia studiów przez studenta.

Logika działania:
Gdy "Data ukończenia studiów" <=15.09.RRRR nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 i wyższych
Gdy "Data ukończenia studiów" <= 31.01.RRRR+1 nie jest możliwe dodanie studentowi semestru na roku akademickim RRRR/RRRR+1 semestr letni i wyższych
11SemestryNie jest możliwe określenie roku akademickiego sprzed uruchomienia kierunku.Nie jest możliwe wprowadzenie semestru studenta na moment w czasie kiedy kierunek jeszcze nie istniał.
Rok akademicki >= Data rozpoczęcia kształcenia (z definicji kierunku)

Logika działania:
Gdy "Data rozpoczęcia kształcenia" (na kierunku z definicji kierunku) zawiera się w przedziale (01.10.YYYY-1, 01.04.YYYY> możliwe jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta RRRR-1 / RRRR
Gdy "Data rozpoczęcia kształcenia" (na kierunku z definicji kierunku) zawiera się w przedziale (01.04.YYYY, 01.10.YYYY> możliwe jest dodanie minimalnego roku akademickiego studenta RRRR / RRRR+1


Przykład:
Data rozpoczęcia kształcenia (z definicji kierunku): 01.10.2011 - 01.04.2012 możliwe dodanie studiowania na roku akademickim zaczynając od 2011/2012
Data rozpoczęcia kształcenia (z definicji kierunku): 02.04.2012 - 01.10.2012 możliwe dodanie studiowania na roku akademickim zaczynając od 2012/2013
12SemestryNie można przekazać danych o studiach na następny semestr akademickiNie jest możliwe podanie informacji o semestrach z przyszłości,

Przykład:
Dodanie studentów na semestr zimowy danego roku akademickiego 2012/2013 możliwe jest po 30.06.2012 (włącznie)
Dodanie studentów na semestr letni danego roku akademickiego 2012/2013 możliwe jest po 31.01.2013

Logika działania:
Jeżeli data systemowa <= 31.01.YYYY+1, to niemożliwe wprowadzenie semestru studiów = 2 dla roku równego YYYY i późniejszych oraz
jeżeli data systemowa < 30.06.YYYY+1, to niemożliwe wprowadzenie semestru studiów = 1 dla roku równego YYYY + 1 i późniejszych

UWAGA: Wyjątkiem jest rok akademicki (2014/2015): Ze względu na prace umożliwiające dostosowanie systemu do nowelizacji ustawy zaraportowanie studentów na semestr zimowy 2014/2015 będzie możliwe po wdrożeniu zmian.
13SemestryNie jest możliwe określenie semestru studenta większego niż określona liczba semestrów w definicji kierunku.Nie jest możliwe podanie semestru studenta większego niż liczba semestrów określona w definicji kierunku.
14StudiaW przypadku podania Numeru dyplomu konieczne jest wprowadzenie daty ukończenia i uzyskanego tytułuW przypadku podania Numeru dyplomu konieczne jest wprowadzenie daty ukończenia i nazwy uzyskanego tytułu zawodowego
15StudiaData skreślenia studenta z listy studentów nie może być wcześniejsza niż Data rozpoczęcia studiów przez studenta"Data skreślenia studenta z listy studentów" nie może być wcześniejsza niż" Data rozpoczęcia studiów" przez studenta
16StudiaNie jest możliwe podanie jednocześnie daty skreślenia jak i daty ukończenia studiówNie jest możliwe podanie jednocześnie "daty skreślenia" jak i "daty ukończenia studiów"
17StudiaW przypadku wprowadzenia daty ukończenia studiów konieczne jest podanie uzyskanego tytułu zawodowegoW przypadku wprowadzenia "daty ukończenia studiów" konieczne jest podanie "uzyskanego tytułu zawodowego".
18StudiaData rozpoczęcia studiów nie może być późniejsza niż data skreślenia z listy studentów lub data ukończenia studiów"Data rozpoczęcia studiów" nie może być późniejsza niż "data skreślenia z listy studentów" lub "data ukończenia studiów"
19StudiaData ukończenia studiów na kierunku nie może być wcześniejsza niż Data rozpoczęcia studiów przez studenta na kierunku studiów"Data ukończenia studiów" na kierunku nie może być wcześniejsza niż "Data rozpoczęcia studiów" przez studenta na kierunku studiów
20StudiaNie jest możliwe określenie daty rozpoczęcia studiów studenta sprzed istnienia kierunku"Data rozpoczęcia studiów" nie może być wcześniejsza niż "data rozpoczęcia kształcenia na kierunku" (z definicji kierunku)
21StudiaNie jest możliwe studiowanie studenta w tym samym czasie na tym samym kierunkuNie jest możliwe studiowanie studenta w tym samym czasie na tym samym kierunku.
W przypadku gdy student powiązany jest już z kierunkiem i wprowadzono datę skreślenia/datę ukończenia - możliwe jest powiązanie studenta po raz kolejny z tym kierunkiem jedynie w przypadku gdy nowa data przyjęcia jest większa od poprzedniej daty skreślenia/ukończenia.
22StudiaKierunki ze statusem "rekrutacja bez podziału na kierunki" nie mogą mieć dowiązanych studentów innych niż z pierwszego roku akademickiegoKierunki ze statusem "rekrutacja bez podziału na kierunki" nie mogą mieć dowiązanych studentów innych niż z pierwszego roku. Weryfikacja w oparciu o atrybut "semestr studenta"
Możliwość powiązania z semestrami studenta: 1 i 2
23StudiaData uruchomienia kierunku nie może być wcześniejsza aniżeli uzyskanie uprawnień do jego prowadzenia [dotyczy istniejących błędnych danych]Nie jest możliwe wprowadzenie lub korekta danych studenta w przypadku gdy istnieją błędy w danych kierunku.
Reguła sprawdza czy udało się znaleźć dane do kierunku na podstawie jego identyfikatora oraz daty rejestracji studenta. Reguła powinna zablokować wprowadzanie danych w przypadku, gdy występuje rozbieżność danych istniejących w systemie w zakresie daty uruchomienia kierunku oraz nadania uprawnień.
Reguła nie dotyczy kierunków z kategorią "rekrutacja bez podziału na kierunki".

Poprawność danych:
Data rozpoczęcia kształcenia >= Data nadania uprawnienia
24StudiaPobieranie kierunków [Dodanie studiowania]Podczas dodawania studiów studenta możliwe jest przypisanie studenta do kierunków:
1. prowadzonych przez jednostkę na datę rozpoczęcia studiów studenta (z wyjątkiem uprawnień, które zostały przeniesione do innej jednostki)

Logika działania:
1. Data nadania uprawnienia < Data rozpoczęcia studiów studenta < data odebrania uprawnienia
Brane są pod uwagę wszystkie posiadanie przez jednostkę uprawnienia (historia posiadania) z wyjątkiem uprawnień, które zostały przeniesione do innej uczelni
25StudiaInterdyscyplinarne studia - dostęp do danychMożliwość edycji danych w zakresie "studiów interdyscyplinarnych" posiada jednostka wskazana jako główna.

Jednostka współprowadząca studia interdyscyplinarne, która nie została określona jako jednostka główna posiada możliwość podglądu danych o studentach studiujących na tym kierunku jednak bez możliwości edycji danych.
26StudiaNie jest możliwe przyjęcie studenta na kierunek Wygaszony lub ZlikwidowanyNie jest możliwe przyjęcie studenta na pierwszy semestr studiów zlikwidowanych. Możliwość przypisania na wyższe semestry jest badana poprzez sprawdzenie stanu wygaszenia poszczególnych semestrów


Logika działania:

1. W przypadku gdy data rozpoczęcia studiów studenta jest późniejsza niż data likwidacji kierunku przypisanie studenta zgodne z:
Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.10.YYYY-1, 1.03.YYYY)

rok akademicki semestr akademicki semestr studenta

YYYY-1/YYYY Letni 2 i wyżej
YYYY/YYYY+1 Zimowy 3 i wyżej
Letni 4 i wyżej
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy 5 i wyżej
Letni 6 i wyżej


Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.03.YYYY, 1.10.YYYY)

rok akademicki semestr akademicki semestr studenta

YYYY/YYYY+1 Zimowy 2 i wyżej
Letni 3 i wyżej
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy 4 i wyżej


2. W przypadku gdy data rozpoczęcia studiów studenta jest wcześniejsza lub równa dacie likwidacji kierunku semestr studenta = semestr studenta z obecnej logiki -1

Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.10.YYYY-1, 1.03.YYYY) i data przyjęcia studenta < data likwidacji

rok akademicki semestr akademicki semestr studenta
YYYY-1/YYYY Letni 1 i wyżej
YYYY/YYYY+1 Zimowy 2 i wyżej
Letni 3 i wyżej
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy 4 i wyżej
Letni 5 i wyżej


Data zlikwidowania kierunku znajduje się w przedziale <1.03.YYYY, 1.10.YYYY) i data przyjęcia studenta < data likwidacji

rok akademicki semestr akademicki semestr studenta
YYYY/YYYY+1 Zimowy 1 i wyżej
Letni 2 i wyżej
YYYY+1/YYYY+2 Zimowy 3 i wyżej
Letni 4 i wyżej
27StudiaNie jest możliwe przyjęcie studenta na "nowy" (z KRK) kierunek przed 15.08.2012Studenci rekrutowani przed rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 (tj. data przyjęcia sprzed 2012-08-15) nie mogą być przypisani do kierunków studiów uruchomionych w oparciu o rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (kierunki z KRK).

Nie jest możliwe przyjęcie studenta na "nowy" kierunek przed 15.08.2012
data przyjęcia >= 15.08.2012

Logika działania:
gdy data przyjęcia >= 15.08.2012 - możliwe przypięcie studenta na kierunku oznaczony jako "nowy"
gdy data przyjęcia < 15.08.2012- możliwe przypisanie studenta jedynie na kierunek oznaczony jako "stary"
28StudiaIndywidualne studia między obszarowe - dostęp do danychJednostka, która posiada kształcenie w ramach "indywidualnych studiów międzyobszarowych" (ISM) posiada możliwość wskazania przy wyborze kierunku czy jest to kształcenie w ramach ISM.

W przypadku gdy jest to jednostka określona jako jednostka zarządzająca ISM - może ona wprowadzać dane studentów również na kierunki jednostek, które biorą udział w ISM.
Posiada ona dostęp do listy jednostek uczestniczących w ramach ISM i ich kierunków

← Powrót