← Powrót

Opis modułu

Ogólnopolski wykaz studentów zawiera informacje o wszystkich studiujących osobach, niezależnie od narodowości czy rodzaju uczelni. Na dane opisujące studenta składają się podstawowe dane osobowe, uczelnia/wydział/kierunek, informacja o zaliczonych semestrach, stan punktów ECTS oraz dane o pobieranej pomocy materialnej.

Wymagane role

  • INST_PR_WS - Pracownik instytucji z dostępem do wykazu studentów i pomocy materialnej
  • INST_PR_WS_PODGLAD - Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych o studentach i pomocy materialnej
  • MIN_PR_WS - Pracownik ministerstwa przeglądający zestawienie studentów i pomocy materialnej