← Powrót

Opis modułu

Moduł zawiera informacje o pobieranej pomocy materialnej przez studentów.

Wymagane role

  • INST_PR_WS - Pracownik instytucji z dostępem do wykazu studentów i pomocy materialnej
  • INST_PR_WS_PODGLAD - Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych o studentach i pomocy materialnej
  • MIN_PR_WS - Pracownik ministerstwa przeglądający zestawienie studentów i pomocy materialnej


Opis widoku Pomoc materialna studentów w jednostce

Panel górny zawiera listę pól, za pomocą których określamy kryteria i parametry zestawienia. Są to:

  • Jednostka (pole wyboru) - filtr dostępny jedynie dla pracowników ministerstwa;
  • Stan na rok (pole obowiązkowe) - pole wskazuje, którego roku akademickiego dotyczy zestawienie;
  • Pokaż tylko pomoc pobieraną wielokrotnie - ogranicza prezentowaną listę osób wyłącznie do studentów, którzy przekraczają limit pobieranej pomocy materialnej. Prezentowani są wyłącznie studenci studiujący w wybranej uczelni, dla których występuje przypisanie nadmiarowego świadczenia. Kryterium nie uwzględnia przypadków, gdy student posiada przypisane studiowanie do innych uczelni/wydziałów i w ramach tego przypisania występuje naruszenie przyznanej pomocy materialnej (np. student studiuje na kierunkach prowadzonych przez wydziały X,Y i Z. Nadmiarowe świadczenia pobiera na Y i Z. Zaznaczając kryterium z poziomu X nie zostanie uwzględniony w zestawieniu);
  • Tylko studenci pobierający pomoc w wybranej jednostce - Kryterium domyślne zestawienia, uwzględniające wyłącznie studentów posiadających przypisane stypendia w ramach danej jednostki. Odznaczenie spowoduje zaprezentowanie danych studentów posiadających przypisaną informację o studiach w wybranej jednostce nawet jeżeli nie przyznała ona świadczenia (np. student studiuje na kierunkach prowadzonych przez wydziały X,Y i Z. Świadczenia pobiera na Y i Z. Odznaczają kryterium z poziomu X zostanie uwzględniony w zestawieniu).