← Powrót

Często zadawane pytania

Studenci - Pomoc materialna


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gdzie należy przekazać informacje o wyjaśnianiu problemu wielokrotnie pobieranej pomocy materialnej?

Po wyjaśnieniu kwestii dwukrotnego pobierania przez studenta świadczenia pomocy materialnej dla studentów oraz usunięciu naruszenia art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), należy dokonać stosownej korekty danych w systemie POL-on.

W jaki sposób powinna zostać przekazana do systemu POLon informacja o przyznaniu studentowi stypendium, jeśli stypendium zostanie studentowi przyznane w miesiącu styczniu ale z wyrównaniem za miesiące poprzednie?

Zgodnie z art. 170c ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym do systemu POL-on wprowadza się dane dotyczące rodzaju przyznanych świadczeń pomocy materialnej. Dane do systemu POL-on powinny być zatem wprowadzone w tych miesiącach, na które zostały przyznane. W związku z powyższym, w przypadku przyznania stypendium z wyrównaniem za poprzednie miesiące, dane należy uzupełnić wstecznie (uczelnia ma możliwość bieżącego edytowania danych dotyczących przyznanych świadczeń pomocy materialnej dla studentów).

Jak przekazywać informacje o pomocy materialnej?

Dane o pomocy materialnej należy przekazywać do systemu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. 2014, poz. 1301) w terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 15 marca każdego roku według stanu na dzień 1 marca.

Jednostki, które dokonały rozdziału pomocy materialnej po zakończeniu wprowadzania danych studentów do systemu POL-on, obowiązane są do aktualizowania danych o studentach, którym pomoc taka została udzielona w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy oraz aktualizacji danych raz w miesiącu.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak postąpić w przypadku pojawienia się komunikatu: Data skreślenia/ukończenia studiów nie może być wcześniejsza niż ostatni miesiąc przyznanej pomocy materialnej: ...?

Proszę usunąć pomoc materialną, która przekracza datę skreślenia lub wyrejestrowania studiów studenta, np. jeśli student ma mieć wpisaną datę skreślenia 2015-02-05, a pomoc materialna przyznana jest na marzec, należy usunąć pomoc materialną przyznaną na marzec, a następnie wstawić datę skreślenia. Student nie może mieć zaznaczonej pomocy po dacie skreślenia lub wyrejestrowania.

W jaki sposób mogę sprawdzić z jakich źródeł student w tym samym czasie pobierał pomoc materialną?

Należy wybrać moduł „Pomoc materialna”. Następnie zaznaczyć „Pokaż tylko pomoc pobieraną wielokrotnie”, ważne jest aby wybrać odpowiedni rok akademicki (pole „Stan na rok”). Po wyszukaniu, wchodzimy w podgląd danego studenta. Jeśli wybraliśmy rok akademicki 2012/2013 to w zakładce Studia klikamy w tabelce z semestrami studiów w odpowiednią pozycję, odpowiedni semestr (wybrana pozycja zostaje pogrubiona), wtedy w tabeli z Pomocą materialną zostaną pokazane informacje, na kiedy została przyznana pomoc materialna w wybranym semestrze. Należny wybrać ten sam semestr dla każdych studiów aby wyświetlić wielokrotną pomoc materialna.

Czy studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty w ostatnim semestrze nauki, ale przedłużyli termin obrony pracy również mają być raportowani podobnie jak pobierający pomoc materialną, czy wystarczy im w dacie wyrejestrowania wpisać datę obrony pracy?

Studenci, którzy zaliczyli wszystkie przedmioty w ostatnim semestrze nauki, ale przedłużyli termin obrony pracy, jeśli nie pobierają pomocy materialnej nie muszą być raportowani na następny semestr. Studenci ci czekają na obronę i dopiero po obronie uzupełniamy im uzyskane ECTS i wpisujemy datę wyrejestrowania studenta.