← Powrót

Zakres danych

Sprawozdanie za rok 2015/2016

Wzór formularza: Formularz sprawozdania z działalności uczelni za rok 2015/2016

Część danych przekazanych w sprawozdaniu będzie stanowiła podstawę naliczenia dotacji podstawowej na rok 2017

Najistotniejsze zmiany względem wzoru formularza z roku ubiegłego:

W Części 1 usunięto:

 • Dane adresowe i kontaktowe siedziby uczelni albo związku uczelni
 • Dane o organach jednoosobowych uczelni albo związku uczelni

Usunięto Część 2 Absolwenci W Części 2 Współpraca międzynarodowa usunięto:

 • Liczbę studentów przyjeżdzających na okres do 3 miesięcy
 • Liczbę studentów wyjeżdzających na okres do 3 miesięcy
 • Liczbę doktorantów przyjeżdzających na okres do 3 miesięcy
 • Liczbę doktorantów wyjeżdzających na okres do 3 miesięcy
 • Liczbę pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi przyjeżdżających
 • Liczbę pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi wyjeżdżających

W Części 3 Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności dodano:

 • Opłaty związane z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna - wartości dla Uczelni): minimalna, średnia, maksymalna
 • Opłaty związane z kształceniem na studiach (dla kierunku studiów):
 • - Opłata za semestr wariant III - opłaty pobierana od cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust.2 i 3 ustawy
 • - liczba studentów wnoszących opłaty za studia wariant III – liczba studentów cudzoziemców z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust 2 i 3 ustawy i którzy wnieśli opłaty za studia

W Części 3 Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności (dla kierunku) usunięto:

 • Średnie opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć
 • Opłatę za studia w języku obcym
 • Średnią opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów
 • Opłatę związana z przyjęciem na studia

W Części 4 Studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia usunięto:

 • Liczbę doktorantów – cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy
 • Liczbę doktorantów – cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy
 • Liczby absolwentów
 • Liczbę otwartych przewodów doktorskich
 • Liczby nadanych stopni doktora

Dodano Część 5. Pracownicy cudzoziemcy z:

 • Liczbą profesorów cudzoziemców, którzy w poprzednim roku akademickim przepracowali co najmniej 60 godzin zajęć w uczelni w okresie do 3 miesięcy
 • Liczbą profesorów cudzoziemców, którzy w poprzednim roku akademickim przepracowali co najmniej 60 godzin zajęć w uczelni w okresie dłuższym niż 3 miesiące

Sprawozdanie za rok 2014/2015

Wzór formularza: Wzór formularza sprawozdania za rok akademicki 2014/2015

Najistotniejsze zmiany względem wzoru formularza z roku ubiegłego:

 • Usunięcie części 6 „Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów”
 • W części 4 usunięto ostatnią pozycję „Jednorazowa opłata za wydanie”
 • W dziale 3 „Współpraca międzynarodowa”:
  • Zamiast pola „status umowy” nowa pozycja określająca, czy umowa jest realizowana / umowa nie jest realizowana 1)
1)
Przez „realizację” należy rozumieć działania podjęte przez uczelnię już po podpisaniu umowy, w danym roku akademickim np. uczelnia przeprowadziła rekrutację na wyjazdy studentów w ramach wymiany z partnerem zagranicznym, rozpoczęła wspólny projekt badawczy etc.