← Powrót

Często zadawane pytania

Sprawozdania z działalności uczelni


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W miejscu Ogółem należy wpisać wszystkich nauczycieli, którzy prowadza zajęcia na kierunku. Kilku nauczycieli prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach, w tym momencie będą się dublować. Czy jest to prawidłowy zapis?

Należy podać liczbę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na określonym kierunku i poziomie kształcenia w jednostce. Jeżeli nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia w ramach różnych kierunków studiów lub poziomów, to powinien być uwzględniany wielokrotnie.

W sekcji: Liczba studentów wnoszących opłaty za studia należy podać liczbę studentów, którzy wnoszą stosowne opłaty na dzień 30 wrzesień, czy 1 październik?

Te dane należy wprowadzić wg stanu na dzień 30 września.

Na kierunku prowadzone są dwie specjalności różniące się wysokością opłaty za semestr. W systemie dla kierunku dostępna jest tylko jedna tabela. Jak należy zaraportować wysokość opłaty w tej sytuacji?

W tym przypadku należy podać wartość średnią.

Jakie dane należy wprowadzić w polu Umowa/Porozumienie w części 3 dotyczącej współpracy międzynarodowej?

Dane powinny być wprowadzane według schematu: kategoria umowy(np. tak jak na podanej niżej liście) + numer/sygnatura. Przykładowe kategorie współpracy: - list intencyjny - memorandum of understanding - umowa dwustronna - umowa wielostronna itd.

Czy opłatę za semestr w wariancie II (część 3 sprawozdania), gdzie uwzględniane będą również opłaty od cudzoziemców studiujących na studiach anglojęzycznych oraz cudzoziemców na toku polskim, wnoszących opłaty w walucie dolar i euro, należy wzorem lat ubiegłych przeliczać na złotówki po średnim kursie NBP z dnia 30 września 2016 r.?

Podobnie do lat ubiegłych, opłaty w euro należy przeliczać po średnim kursie NBP z dnia 30 września 2016 r.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Czy część 3 Opłaty za studia i opłata rekrutacyjna (spr 2015/2016) musi zostać wypełniona dla kierunków, na których nie dokonywano wpłat?

NIE. W części 3 Opłaty za studia i opłata rekrutacyjna pola: Opłata za semestr: Wariant I Wariant II Wariant II

Liczba studentów wnoszących opłaty za studia: Wariant I Wariant II Wariant II

Liczba semestrów

dla kierunków, na których nie dokonywano wpłat muszą pozostać puste. Pozostawienie pól pustych (niewypełnionych żadnymi wartościami) nie zablokuje przesłania sprawozdania do MNiSW.

Czy część 4 Studia doktoranckie (spr 2015/2016) musi zostać wypełniona dla studiów, na których nie dokonywano wpłat?

NIE. W części 4 Studia doktoranckie pola:

Średnia opłata za semestr (w zł) Liczba doktorantów wnoszących opłatę

dla studiów doktoranckich , na których nie dokonywano wpłat muszą pozostać puste. Pozostawienie pól pustych (niewypełnionych żadnymi wartościami) nie zablokuje przesłania sprawozdania do MNiSW.

Czy sprawozdanie może być edytowane przez wiele osób?

Tak jak w poprzednich lata, tak i teraz, sprawozdanie może podlegać równoległej edycji z zastrzeżeniem, że nie może być to ten sam, pojedynczy rekord.

Dlaczego system nie wylicza danych absolwentów tylko trzeba je wprowadzać bezpośrednio do formularzy?

Dane absolwentów są podawane według stanu na dzień 30 września, natomiast najbliższy termin zasilenia rejestru przypada już po terminie złożenia sprawozdania według stanu na dzień 30 listopada„

Mam pytanie dot. kierunków studiów: czy jest możliwe wyłączenie kierunków bez określonego profilu kształcenia? nie prowadzimy na nich już studiów, jednak do sprawozdania z działalności uczelni są pobierane te kierunki. Nie zauważyłam opcji usuwania danych kierunków ze sprawozdania

Dane kierunków są pobierane z systemu do sprawozdania poprzez akcję synchronizuj w formularzu według poniższych komunikatów: Zakres informacyjny raportowanych danych

W opisanym przypadku wystarczy, jeżeli kierunek nie był prowadzony, zmienić jego status na innych niż „prowadzony” według stanu na dzień 30 września, a następnie użyć opcji synchronizacji w sprawozdaniu.