← Powrót

Opis modułu

Ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie następujące obowiązki w zakresie terminów dostarczenia:

 • sprawozdań z wykonania planu za rok ubiegły - w terminie do dnia 30 czerwca roku bieżącego
 • planu rzeczowo-finansowego na rok bieżący - w terminie do dnia 30 czerwca roku bieżącego

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2018 poz. 1668
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz - Dz.U. 2019 poz. 534
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2015 poz. 249
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on - Dz.U. 2019 poz. 496
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową - Dz.U. 2019 poz. 533
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Dz.U. 2018 poz. 109
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Dz.U. 2019 poz. 138
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

Komunikat - sprawozdanie finansowe 2018