Opis modułu

Ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązki w zakresie terminów dostarczenia sprawozdań.

Uczelnie mają obowiązek złożenia:

 • sprawozdań z wykonania planu za rok ubiegły - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, za który są składane
 • planu rzeczowo-finansowego na rok bieżący - w terminie do dnia 30 czerwca danego roku
 • sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy, składane w trybie art. 427 ust. 1 ustawy - w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania ministra do jego złożenia;
 • raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy, w przypadku inwestycji, o których mowa w:
  • art. 373 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1–3 ustawy, w terminie:
   • do dnia 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
   • 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy,
  • art. 373 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy, w terminie:
   • do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
   • 90 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, jako raport końcowy;
 • raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku gdy niewykorzystane środki na realizację zadania zostały pozostawione w dyspozycji podmiotu na rok następny – do dnia 31 marca roku następującego po tym roku;
 • raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy, w terminie:
  • do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku:
   • programu lub przedsięwzięcia związanego z kształceniem – w terminie do dnia 5 października roku akademickiego następującego po roku akademickim, na który środki finansowe zostały przyznane, jako raport roczny,
   • projektu międzynarodowego współfinansowanego – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawarto umowę lub wydano decyzję przez instytucję finansującą, jako raport roczny,
  • 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu lub zadania w ramach programu lub przedsięwzięcia, jako raport końcowy, a w przypadku projektu międzynarodowego współfinansowanego, w terminie:
   • 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, jako raport wstępny końcowy,
   • 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia finansowego dokonanego przez instytucję zagraniczną, jako raport końcowy.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2018 poz. 1668
 • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

zal_pf-ospr_na_2017_r..xlsx pismo_do_uczelni_pf-ospr.pdf