← Powrót

Zakres danych

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018

Wzór formularza: dane_uzupelniajace_na_potrzeby_naliczenia_subwencji_i_statystyki_miedzynarodowej_za_rok_2017-2018.xlsx

Część danych przekazanych w sprawozdaniu będzie stanowiła podstawę naliczenia dotacji podstawowej na rok 2019

Zakres zbieranych danych obejmuje dane analogiczne jak w dotychczasowym sprawozdaniu z działalności uczelni, z niewielkimi zmianami w Części 3 i Części 5 oraz dodatkową Częścią 6 obejmującą informacje o:

  • złożonych oświadczeniach o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym (co najmniej 5 lat), uzyskanym poza uczelnią, pozwalającym na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów przez inne osoby prowadzące zajęcia;
  • liczbie pracowników wg. Państwa, w którym nadano tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki (tytuły i stopnie nadane przez jednostki zagraniczne), których tytuł/ stopień został uznany na podstawie: umowy międzynarodowej, postępowania nostryfikacyjnego, ustawy.

Opis sprawozdań z działalności uczelni umieszczony został w poprzedniej wersji pomocy systemowej

Dane w części 2 i 5 należy wprowadzić sumarycznie za rok akademicki 2017/2018.

W części 5. Pracownicy cudzoziemcy - tak jak w latach poprzednich należy wpisać tylko osoby, które nie pozostają z uczelnią w stosunku pracy.