← Powrót

Inicjalna synchronizacja formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018

Utworzenie formularza - W systemie odnotowano dla wskazanej uczelni obowiązek sprawozdawczy za określony w formularzu okres. Status „Gotowe do wypełnienia” oznacza, że uczelnia ma możliwość pobrania formularza do dalszej edycji.

Import danych inicjalnych z ubiegłorocznej wersji sprawozdania z działalności uczelni - Do sprawozdania zostają pobrane inicjalnie informacje przekazane do ministerstwa (dotyczy wyłącznie wysłanych sprawozdań) w sprawozdaniu za rok akademicki 2016/2017 w zakresie:

  1. Import danych ogólnych uczelni - dane ogólne uczelni w zakresie: Pełna nazwa i Regon są pobierane z systemu według stanu na dzień 31 grudnia. Należy zweryfikować poprawność danych.
  2. Import umów międzynarodowych - dane kopiowane są inicjalnie z wersji ubiegłorocznej (istnieje możliwość eksportu i importu danych z plików zewnętrznych: Import umów międzynarodowych z pliku xls do części 2 sprawozdania z działalności uczelni
  3. Import liczby osób, które uzyskały stopień naukowy lub tytuł zawodowy w jednostce zagranicznej - istnieje możliwość importu danych z plików zewnętrznych: Import liczby osób, które uzyskały stopień naukowy lub tytuł zawodowy w jednostce zagranicznej