← Powrót

Opis modułu

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej stanowi rozwiązanie przejściowe, do czasu dostosowania systemu POL-on do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zakres zbieranych danych obejmuje dane analogiczne jak w dotychczasowym sprawozdaniu z działalności uczelni, z niewielkimi zmianami w Części 3 oraz dodatkową Częścią 6 obejmującą informacje o:

  • złożonych oświadczeniach o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym (co najmniej 5 lat), uzyskanym poza uczelnią, pozwalającym na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów przez inne osoby prowadzące zajęcia;
  • liczbie pracowników, w którzy uzyskali tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki za granicą, w podziale na kraj nadania tytułu/ stopnia oraz sposób uznania (umowa międzynarodowa, postępowanie nostryfikacyjne, na podstawie ustawy).

Opis sprawozdań z działalności uczelni umieszczony został w poprzedniej wersji pomocy systemowej

Podstawa prawna:

Art. 427 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Art. 343 ust. 1 pkt 8 i 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 343 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
„Inna osoba prowadząca zajęcia, posiadająca kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów, składa rektorowi oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.” Art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
„1. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną instytucję działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoważny z odpowiednim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie.

2. Stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora.

3. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez instytucję inną niż ta, o której mowa w ust. 1 i 2, może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.”


Art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
„1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:
1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;
3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.”