← Powrót

Często zadawane pytania

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba osób, których stopień naukowy został uznany na podstawie ustawy - podstawa prawna

Chodzi o uznanie na podstawie art. 328 ust. 1 oraz art. 328 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponieważ chodzi o statystykę za rok 2017/2018, należałoby również uwzględnić osoby, których stopnie naukowe zostały uznane wcześniej – na podstawie przepisów art. 24 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Czy stopnie uzyskane za granicą np. w 2002, 1994, 1996 mogą być uznane na podstawie art. 328 ust. 1 ?

Na podstawie art. 328 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, KDN można uznać wszystkie stopnie naukowe nadane przez uprawnione do tego instytucje działające w krajach członkowskich UE, OECD i EFTA. Datą, która nas interesuje, jest więc data przyjęcia danego kraju do jednej z ww. organizacji, bo na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić, czy dyplom został wydany przez instytucję działającą w kraju wskazanym w ustawie. Te same zasady dotyczyły art. 24 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Co w przypadku osoby, która ma np. dwa stopnie naukowe z tego samego kraju, uznane w tym samym trybie?

Jeśli osoba ma więcej niż 1 stopień naukowy, nadany w tym samym kraju, uznany w tym samym trybie, podajemy ją raz w ramach stopni naukowych. Analogicznie w przypadku tytułów zawodowych.

Co w przypadku osoby, która ma np. dwa stopnie naukowe z tego samego kraju, uznane w różnych trybach?

Jeśli osoba ma więcej niż 1 stopień naukowy, nadany w tym samym kraju, uznany w różnych trybach, podajemy ją dwa razy w ramach stopni naukowych per tryb nadania stopnia. Analogicznie w przypadku tytułów zawodowych.

Skąd będą zaciągane dane do wzoru dotyczące składnika umiędzynarodowienia publicznej uczelni akademickiej obliczanego według wzoru z Załącznika nr 1 (poz. 2508) z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ) z dnia 13 grudnia 2018 r. W latach ubiegłych studenci studiujący w ramach wymian międzynarodowych byli wykazywani w Sprawozdaniu z Działalności Uczelni w Części 2.

Decyzją Ministerstwa dane w tym roku będą przekazywane w postaci Formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018, z uwagi na fakt, że system POL-on jest w okresie przejściowym i trwa jego dostosowanie do nowej ustawy, więc części danych nie ma. Formularz ten w części od 1 do 6 odzwierciedla dotychczasowy zakres danych przekazywany w sprawozdaniu z działalności uczelni, dodatkowo jest rozszerzony o: * Informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą - art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; * Informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia - art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powinien zostać udostępniony w drugiej połowie stycznia. Uzupełniony formularz należy przekazać do Ministerstwa w terminie do 15 lutego 2019 r.

W okresie przejściowym NIE podlegają wyłączeniu z przekazywania do systemu POL-on informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia. Jednak w nowej specyfikacji importu XSD (Wersja 7.5.0 na grudzień 2018) nie zostały te elementy uwzględnione.

Dane te, będą raportowane przez uczelnie w dodatkowym formularzu, którego uruchomienie w POL-on planowane jest na koniec stycznia, jako „Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej”.

Część 2 - Współpraca międzynarodowa: dane powinny być składane za rok akademicki 2017/2018 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Jak należy wskazać dyscyplinę naukową, w której prowadzona jest współpraca.

Dane w części 2 formularza danych uzupełniających powinny być składane za rok akademicki 2017/2018 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Dyscyplinę naukową, w której prowadzona jest współpraca należy wskazać na dotychczasowych zasadach, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych – Dz. U. nr 179, poz. 1065), ponieważ za taki właśnie okres mają być sprawozdane dane na temat współpracy.
Nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818), weszło w życie z dniem 1 października 2018 r., zatem nie obejmuje roku akademickiego 2017/2018.

Dane w formularzu powinny być za rok kalendarzowy 01.01.2018 - 31.12.2018 r.? Czy rok akademicki 2017/18?

Dane w części 2 - 5 powinny być za rok akademicki 2017/2018, natomiast dane w części 6 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Czy w części 5. Pracownicy cudzoziemcy (Dane uzupełniające na potrzeby subwencji 2019...) tak jak w latach poprzednich należy wpisać tylko osoby, które nie pozostają z uczelnią w stosunku pracy?

Tak, wykazujemy osoby, które nie pozostają z uczelnią w stosunku pracy.
Dane za rok akademicki 2017/2018.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-12

W części 6 chodzi o przedłożenie danych o liczbie osób z podziałem na kraje, których stopnie i tytuły uzyskane w zagranicznych jednostkach zostały uznane przez Uczelnię w okresie od 1.10.2017 do 30.09.2018 czy wszystkich pracowników Uniwersytetu, którzy uzyskali tytuł lub stopień za granicą i byli pracownikami w roku akademickim 2017/2018 (czyli także takich, którzy zagraniczny stopień uzyskali i został uznany kilka lat temu, niekoniecznie w roku 2017/2018)?

Chodzi o wskazanie liczby pracowników, którzy uzyskali tytuł lub stopień za granicą i byli pracownikami w roku akademickim 2017/2018 (czyli także takich, którzy zagraniczny stopień uzyskali i został uznany kilka lat temu, niekoniecznie w roku 2017/2018). Zgodnie z adnotacją na formularzu (cz. 5 i cz. 6) dane podawane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

Jakiej grupy pracowników dotyczą dane w części 6? Tylko nauczycieli akademickich, czy także innych pracowników (niebędących nauczycielami), a jeśli tak to których?

Dane powinny dotyczyć nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu (zgodnie ze wskazaniem w art. 343 ust. 1 - wykaz).

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

Jakie dyplomy nauczycieli akademickich lub poziomy kształcenia należy wykazać w części 6 dot. „liczby osób, których poziom kształcenia został uznany na podstawie ustaw” ?

W odniesieniu do pkt. Liczba osób, których tytuł zawodowy został uznany na podstawie ustawy chodzi o dyplomy potwierdzające posiadanie wykształcenia na określonym poziomie zgodnie z art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wcześniej art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), tj.: dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie: - trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia; - studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia; - co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.

W odniesieniu do stopni uznanych na podstawie ustawy, chodzi o stopnie uznane na podstawie art. 328 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wcześniej art. 24 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym) oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki), tj.: stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną instytucję działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoważny z odpowiednim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie oraz stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

W Dziale 6. Sprawozdania uzupełniającego do podziału subwencji (Tabela druga) należy wpisać kraj urodzenia/pochodzenia osoby czy kraj gdzie został uzyskany tytuł? Mamy naukowca z Rosji z dyplomem z Niemiec?

Należy wpisać państwo, w którym nadano tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki. W przypadku naukowca z Rosji, który posiada dyplom z Niemiec należy wskazać Niemcy.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

Przykład Pana Słowaka, któremu dyplom Rep. Słowackiej został w Polsce nostryfikowany. Czy takiego Pana uwzględniam zarówno w dziale 5 (obcokrajowcy) oraz w dziale 6 dotyczącym osób, które mają nostryfikowane dyplomy?

Tak, jeżeli jest to osoba posiadająca tytuł profesora lub zatrudniona na stanowisku profesora i posiadająca jednocześnie dyplom, który w Polsce został nostryfikowany, przy czym należy zwrócić uwagę na rozróżnienie podstawy uznania dyplomu wyszczególnione w cz. 6.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

Przykład osoby, która w roku 1974, uzyskała tytuł doktora w ZSRR - dyplomu tego nie nostryfikowała, ponieważ jak twierdzi nie było kiedyś takiego wymogu i na podstawie tego dyplomu z ZSRR (nienostryfikowanego) uzyskała tytuł : doktora habilitowanego w roku 1994 w Polsce. Jak mam traktować taką osobę w kontekście uzyskania przez tę osobę dyplomu poza granicami Polski.

Należy wskazać uznanie na podstawie umowy międzynarodowej. Podstawę prawną do uznawania świadectw, dyplomów, stopni i tytułów naukowych uzyskanych w ZSRR stanowią: - Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 r. /Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29/ - Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. /Dz. U. z 1975 r. Nr 4, poz. 14 i 15/

Wszystkie dokumenty o wykształceniu spełniające warunki określone w przynajmniej jednym z ww. aktach prawnych są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy