← Powrót

Reguły

LP.KATEGORIATYTUŁOPIS
1Dane podstawowe projektuDodanie projektuZgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki art. 2 pkt 9 Jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
Rola INST_PROJEKY_NAUKOWE_ADM nadawana dla:
a) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (znacznik PODSTAWOWA),
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2Dane podstawowe projektuKonieczne jest określenie przynajmniej jednej dyscypliny dla projektów,Wymagane jest podanie przynajmniej jednej dyscypliny w przypadku gdy spełniono przynajmniej jeden z poniższych warunków
- data rozpoczęcia realizacji projektu >= 1.01.2013
- data rozpoczęcia realizacji projektu < 1.01.2013 i termin zakończenia realizacji >= 1.01.2013
3Jednostki realizujące projektKonieczne jest wskazanie roli jednostki w zarzadzaniu projektem w przypadku projektów realizowanych po 1.01.2013 rokuWymagane jest podanie Roli jednostki naukowej w zarzadzaniu projektem w przypadku gdy spełniono przynajmniej jeden z poniższych warunków
- data rozpoczęcia realizacji projektu >= 1.01.2013
- data rozpoczęcia realizacji projektu < 1.01.2013 i termin zakończenia realizacji >= 1.01.2013
4Jednostki realizujące projektJednostka może należeć co najwyżej do jednego konsorcjum w ramach jednego projektuNie jest możliwe, aby jednostka należała do więcej niż jednego konsorcjum w ramach jednego projektu
5Kierownik projektuKorekta danych osobowych kierownika jest możliwa jedynie w przypadku gdy osoba jest osobą spoza systemu (OSB_OSOBA_SPOZA_SYSTEMU).Korekta danych osobowych kierownika jest możliwa jedynie w przypadku gdy osoba jest osobą spoza systemu.

Dla pozostałych osób Korekta danych osobowych możliwa jedynie poprzez:
- Moduł Pracowników naukowych (Dane osobowe pracownika) przez jednostkę, w której o zatrudnienie występuje.
- Moduł Doktorantów przez jednostkę, w której posiada osoba studia doktoranckie
- Moduł studentów przez jednostkę, w której posiada osoba studia

W przypadku gdy użytkownik posiada również odpowiednie role:
- INST_PR (pracownicy)
- INST_PR_WS (studenci)
- INST_PR_DOKTORANCI
możliwe jest przejście do metryczki osobowej kierownika bezpośrednio z modułu projektów naukowych poprzez kliknięcie w link będący nazwiskiem osoby.
6Opis efektówNie jest możliwe dodanie efektów wcześniejszych niż data rozpoczęcia realizacji projektuNie jest możliwe dodanie efektów wcześniejszych niż data rozpoczęcia realizacji projektu
Dotyczy:
- Patentów i praw ochronnych
- Wdrożeń (Rok wdrożenia)
- Efektów praktycznych, (Data zawarcia umowy)
- Konferencji , (Rok organizacji)
- Publikacji (Data wydania)