← Powrót

Często zadawane pytania

Projekty naukowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy dane trzeba wprowadzać do systemu?

Tak

Jak rozumieć status projektu?

Zgodnie ze słownikiem.
Zakończenie projektu wynika z terminu określonego w umowie.

  • Status „Zakończony – zrealizowany” powinien być nadany w przypadku zrealizowania wszystkich zadań określonych w umowie.
  • Status „Zakończony – niezrealizowany” – w przypadku niewykonania tych zadań.

Status ten nie jest powiązany z procesem rozliczenia projektu

Dlaczego na zestawieniu projektów nie widać środków finansowych ogółem?

Nie zostały one wprowadzone do systemu.
Informację tą może wprowadzić jednostka będąca liderem lub w przypadku braku wskazanego lidera lub gdy liderem jest jednostka spoza systemu (np. przedsiębiorstwo), każda jednostka powiązana z projektem.

Czy w module Projekty Naukowe wpisujemy projekty dotyczące szkoleń pracowników?

NIE – to nie jest działalność badawczo-rozwojowa

Czy w module Projekty Naukowe wpisujemy projekty: Granty NCN, NCBiR, Diamentowe Granty oraz prowadzone badania z dotacji podmiotowej (lub celowej) finansowane z podstawowej działalności statutowej?

Rodzaje projektów określa pkt 5 ppkt 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Jakie konferencje należy wskazać w opisie efektów projektu?

To jest raczej forma upowszechniania wyników, a nie efekt realizacji projektu.

Jakie dane powinny znajdować się w zakładce Opis efektów: dane podstawowe oraz działania popularyzatorskie?

Opis najważniejszych osiągnięć, w tym informacje o praktycznym wykorzystaniu wyników.

Co robić w przypadku aparatury zakupionej w ramach prowadzonych projektów naukowo - badawczych, gdzie wartość aparatury jest znacznie niższa (150 lub 500 tyś.)?

POL-on nie zawiera takich informacji.

Numer umowy na realizację projektu – nie wiadomo który numer wybrać, gdy jest zarówno numer umowy z ministerstwem jak i z UE?

Dowolnie wybrany ale należy pamiętać aby wszędzie stosować ten sam numer.

Kogo należy wskazać jako kierownika projektu? Czy w przypadku gdy jednostka jest partnerem projektu (a projekt nie jest wprowadzony do POL-onu) mam oznaczyć jako projekt bez kierownika, czy może podać nazwisko kierownika odpowiedzialnego za zadania w jednostce?

Kierownik w projekcie jest jeden (w danym momencie) i zwykle występuje w decyzji przyznającej środki na realizację projektu lub w umowie (np. z MNiSW czy NCN). Nie jest to na pewno osoba odpowiedzialna za realizację konkretnego zadania w jednostce współuczestniczącej w realizacji projektu.

Czy w systemie wprowadzać projekty badawcze finansowane ze środków statutowych?

Pozycje związane z dotacją statutową zostały dodane do słownika na liczne życzenia użytkowników. Panują różne opinie, co do uznania realizowanych w ramach tej dotacji zadań, jako projektów naukowych w rozumieniu Rozporządzenia. Nie ma katalogu projektów, których wpisanie do systemu jest obowiązkowe. Ich wybór należy do użytkowników, a słownik ma jedynie ułatwić poruszanie się i wyszukiwanie wśród wpisanych danych.

Czy rejestrować dane tajne lub objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne, czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby. Ta ochrona wyklucza możliwość ich publicznego dostępu. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami finansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.
W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, aby zwolnić kierownika jednostki z obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze, z umowy zawieranej w tej sprawie musi wynikać, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacja podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, będzie ona oceniana zgodnie z przepisami określonymi w § 20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 2015). Komisja Komitetu na podstawie oceny informacji zawartych w ankiecie i opinii z przeprowadzonej w siedzibie jednostki naukowej oceny, przeprowadzonej przez zespół ewaluacji w skład, którego wchodzić będą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” w tym także eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podejmie uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla ocenianej jednostki naukowej.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak skorygować wartość Środki finansowe przyznane jednostce w zakładce Jednostki realizujące projekt?

Należy przejść do zakładki Jednostki realizujące projekt i w kolumnie Akcje dostępnej przy umowie rozwinąć menu i wybrać Koryguj umowę.

Jak mogę wypełnić pola przyznane środki ogółem (PLN) w zakładce dane podstawowe?

Przyznane środki ogółem może edytować dowolna jednostka powiązana z projektem w przypadku gdy liderem projektu jest jednostka spoza systemu lub lidera nie ma. Edycja możliwa poprzez Dane podstawowe → Koryguj lub Dane podstawowe → Pokaż w podziale na lata (akcja przy polu określającym środki) → Zarządzaj środkami

Czemu w zestawieniu projektów naukowych wartość w kolumnie Środki finansowe ogółem (PLN) jest pusta?

Wartość „Środki finansowe ogółem (PLN)” jest wyświetlana tylko w przypadku gdy w zakładce „Dane podstawowe” zostanie wypełnione pole „Przyznane środki ogółem (PLN):”.

Przy próbie uzupełnienia wartości Koszty poniesione na realizację projektu z podziałem na lata pojawia się komunikat Nie zdefiniowano wartości środków ogółem. Gdzie uzupełnić wartość środków ogółem?

Aby uzupełnić „Koszty poniesione na realizację projektu” ogółem należy przejść do Zakładka Jednostki realizujące projekt → Pokaz w podziale na lata (akcja przy polu określającym środki wydatkowane) → Zarządzaj środkami i uzupełnić pole Kwota ogółem.

Przy zatwierdzaniu projektu wyskakuje: brak numeru umowy. Gdzie należy uzupełnić nr umowy?

Nr umowy można uzupełnić wchodząc w podgląd Projektu, następnie w zakładkę Jednostki realizujące projekt. Pod jednostką są dane dotyczące umowy, przy umowie należy w kolumnie Akcje rozwinąć menu i wybrać opcję Koryguj umowę, a następnie wprowadzić dane i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Jak dodać jednostkę do projektu?

1. Gdy projekt został dodany przez inną jednostkę:
Za pomocą opcji „Dodaj”, po wypełnieniu danych w formularzu „Dodanie projektu - krok I” i kliknięciu przycisku Dalej, jeśli projekt już istnieje w systemie wyświetli się okno w którym będzie można wybrać dany projekt. Po wybraniu projektu (przycisk „Wybierz”) wyświetli się formularz dzięki któremu będzie można dopisać jednostkę do projektu.
2. Gdy projekt powiązany jest z Państwa jednostką i chcą państwo dodać pozostałe inne jednostki:
Szczegóły projektu → Zakładka Jednostki realizujące projekt → Dodaj jednostkę realizującą

Jak zmienić jednostkę finansującą projekt przy umowie?

Aby móc wybrać inną jednostkę finansującą przy umowie w pierwszej kolejności należy dodać instytucje finansująca z poziomu edycji danych podstawowych projektu naukowego (podgląd danego projektu i w zakładce Dane podstawowe → Podgląd/Edycja przycisk „Koryguj”) w kroku II-gim, w polu Instytucje finansujące za pomocą przycisku Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie okna Dodania Instytucji finansującej. Po wprowadzeniu wymaganych danych, należy zatwierdzić je przyciskiem Zapisz. Po wykonaniu tych czynności będzie można wybrać wprowadzone instytucje finansujące przy korekcie danych umowy.

W pozycji Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany nie ma możliwości wyboru programu?

Słownik programów oraz podprogramów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jako zgłoszenie merytoryczne).

Czy po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu projektu badawczego będzie istniała możliwość jego edycji?

Po zatwierdzeniu danych projektu można dalej je korygować. Zatwierdzenie powoduje, że projekty stają się dostępne na zestawieniach: publicznym oraz ministerstwa. Udostępnienia tych danych nie można wycofać. Jedynie poprzez Usunięcie zatwierdzony projekt zniknie on ze wszystkich zestawień.

Lider projektu jest przedsiębiorstwem i nie ma obowiązku wprowadzenia projektu do systemu POL-on. Jak sprawdzić czy projekt został dodany przez którąś z jednostek realizujących? Jak wprowadzić dane ze strony jednostki?

W opisanym przypadku można wprowadzić projekt do systemu bez lidera. Podczas wprowadzania projektu system bada, czy w bazie nie istnieje już projekt o takim samym (identycznym!) numerze. Jeśli tak, zasygnalizuje to listą takich projektów. W przypadku, gdy na liście znajdzie się projekt, który jednostka chciała wprowadzić (np. w przypadku gdy już inna jednostka go dodała) należy wybrać go z listy. Jednostka zostanie dopisana do projektu. W innym przypadku należy projekt wprowadzić od strony jednostki i uzupełnić odpowiednio dane.

Z jakimi Modułami PBN komunikuje się POL-on w celu powiązania projektu z publikacją?

PBN posiada 2 odrębne moduły:

  • Repozytoryjny, dotychczasowa część PBN.
  • Sprawozdawczy, który obliguje jednostki do wprowadzania danych zgodnych z zakresem określonym przez Rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Zarówno Moduł Sprawozdawczy jak i Repozytoryjny obecnie jest brany pod uwagę przy komunikacji z POL-on.