← Powrót

Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

  • Do systemu POL-on muszą zostać przekazane dane o pracownikach, warunkach zatrudnienia, złożonych oświadczeniach itd. od 01.01.2013 roku.
  • System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych corocznie w latach 2013-2015 – w tym przypadku, zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem, musiał zostać wskazany rok, którego dotyczy oświadczenie, czyli rok, na który jednostka, w oparciu o omawiane oświadczenie, składała wniosek o dofinansowanie działalności statutowej.
  • System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych albo corocznie (jeżeli w druku oświadczenia został wskazany konkretny rok) albo bezterminowo (jeżeli w składanym przez pracownika oświadczeniu nie został wskazany rok).
  • Tylko oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Wcześniejsze oświadczenia musiały być złożone „corocznie”.
  • Oświadczenie może złożyć tylko pracownik zatrudniony w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.
  • Jeżeli nastąpiło zakończenie stosunku pracy, to tym samym wygasły wszelki wzajemne zobowiązania obu stron względem siebie, w tym również wszelkie oświadczenia złożone przez pracownika. Ponowne podjęcie pracy u tego samego pracodawcy musi (o ile pracownik wyrazi taką wolę) wiązać się z ponownym złożeniu przez pracownika oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
  • Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik może na ten sam rok złożyć oświadczenie u innego pracodawcy.
  • Ponieważ oświadczenia składane po 25.05.2015 roku mogą być bezterminowe pracownik może zakończyć takie oświadczenie (składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie).
  • Błędnie złożone oświadczenia (np. dany pracownik złożył oświadczenie u więcej niż jednego pracodawcy) może zostać odwołane – czyli unieważnione. W takim przypadku system uzna je (podczas generowania danych do ankiety oraz obliczania dotacji) za „nieistniejące”.
UWAGA!!! Ostrzeżenie nie informuje o popełnionym błędzie, a jedynie wskazuje na możliwość zaistnienia pomyłki we wprowadzonych danych. Oświadczenie nie jest ani unieważniane ani zawieszane. Zgodnie z prawem, mogło ono zostać wykorzystane przez jednostkę podczas składania wniosku o dofinansowanie działalności statutowej – osoba została prawidłowo wliczona do liczby osób wymienionych we wniosku.