← Powrót

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych

Aby dodać roczny wymiar zajęć dydaktycznych, należy z poziomu Metryczki osobowej przejść do zakładki Zatrudnienie, a dalej Roczny wymiar zajęć dydaktycznych i Podgląd/edycja. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna dodawania wymiaru godzin dydaktycznych pracownika.
Kolejnym krokiem jest prawidłowe wypełnienie pól:

  • Rok akademicki (pole obowiązkowe)
  • Liczba zajęć dydaktycznych (pole obowiązkowe)
  • Wymiar zajęć powiązanych z zatrudnieniem (pole obowiązkowe) - roczny wymiar zajęć można wprowadzić dla pracowników dydaktycznych, dla pozostałych pole wyboru będzie puste

Naciśnięcie Zapisz kończy dodawanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Istnieje możliwość skorygowania błędnie wprowadzonych danych poprzez wybranie Koryguj w kolumnie Akcje, lub ich usunięcia poprzez wybranie Usuń w kolumnie Akcje i potwierdzenie decyzji w oknie Usuń wymiar godzin dydaktycznych pracownika <imię> <nazwisko> (naciśnięcie Tak).