← Powrót

Reguły

Minimum kadrowe

TytułOpis
Rok akademicki - zakres Rok akademicki opisujący minimum kadrowe musi być z określonego zakresu.
Wartość minimalna: 2011/2012
Wartość maksymalna: RRRR/RRRR+1, gdzie RRRR - bieżący rok kalendarzowy
Data złożenia oświadczenia nie może być późniejsza niż aktualna data Wartość pola 'Data złożenia oświadczenia' nie może być późniejsza niż aktualna data
Kierunek studiów musi należeć do instytucji zatrudniajacej pracownika Kierunki przypisywane do wpisu minimum kadrowego pracownika muszą 'należeć' do instytucji zatrudniającej pracownika.
Wymagane wskazanie przynajmniej jednego kierunku studiów - warunek minimalny utworzenia wpisu minimum kadrowego
Data złożenia oświadczenia minimum kadrowego powinna wskazywać na prawidłowy rok akademicki Data oświadczenia zależy od wartości rok akademicki, tj. dla roku akademickiego RRRR/RRRR+1 data oświadczenia powinna mieścić się w przedziale <01.01.RRRR; 30.09.RRRR+1>.
Pracownik instytutu naukowego PAN albo instytutu badawczego, a przypisanie do minimum kadrowego Reguła obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015.
Jeżeli w danym roku akademickim (przynajmniej jeden dzień) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut badawczy stanowi
podstawowe miejsce pracy tego nauczyciela akademickiego wówczas możliwe jest przypisanie go do wpisu minimum kadrowego II, I+II albo JM.
Reguła nie obowiązuje tylko w przypadku wpisu I stopnia.
Co najwyżej 2 kierunki studiów W minimum kadrowym możliwość wskazania co najwyżej 2 kierunków studiów
Kierunki studiów - wykaz Możliwe przypisanie kierunku studiów, który jest aktywny lub zawieszony w wskazanym roku akademickim.
Niezgodność nazw/jednostek dla przypisanych kierunków I+II Jeżeli dodano kierunki pierwszego i drugiego stopnia, dla których występuje niezgodność nazw kierunków i/lub instytucji/jednostek uprawnionych do prowadzenia kierunku studiów - ostrzeżenie.
Dla jednego ze wskazanych kierunków studiów nie uruchomiono studiów w roku akademickim
Wybrane kierunki nie mogą stanowić wpisu zaliczenia do minimum kadrowego (I+I lub II+II lub I+JM)
Pracownik może być przypisany do minimum kadrowego na danym kierunku tylko raz
Pracownik zaliczony do minimum kadrowego na wskazany rok akademicki musi być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin Pracownik zaliczony do minimum kadrowego na wskazany rok akademicki musi być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
Kierunek praktyczny, a niepełny wymiaru czasu pracy Reguła obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015.
Jeżeli w danym roku akademickim (przynajmniej jeden dzień) kierunek studiów jest kierunkiem o profilu praktycznym to dopuszczalny jest niepełny wymiar czasu pracy, nie może być on jednak mniejszy niż 25% pełnego wymiaru czasu pracy.
Reguła nie obowiązuje w przypadku kierunku studiów o profilu Ogólnoakademickim. Dla wpisu I+II wystarczy, aby przynajmniej jeden ze wskazanych kierunków wskazywał na profil Praktyczny.
Minimum kadrowe wprowadzamy tylko dla pracowników uczelni Dodanie informacji o zaliczeniu do minimum kadrowego możliwe tylko dla pracowników uczelni.
Kierunek studiów nie istnieje w wskazanym roku akademickim
Zatrudnienia - tylko aktywne w charakterze nauczyciela akademickiego w wskazanym roku akademickim Możliwość wskazania aktywnego zatrudnienia, w ramach którego istnieją przynajmniej jedne warunki wskazujące na pracę w charakterze nauczyciela akademickiego w wskazanym roku akademickim
Okres zatrudnienia musi wskazywać na rok akademicki wpisu minimum kadrowego


Minimum kadrowe do nadawania stopni

TytułOpis
Identyczny wpis
Nachodzące wpisy dr hab. Pracownik może być przypisany do jednosgo minimum kadrowego do nadawania stopnia dr hab.
Data wypisania większa niż Data przypisania Data wypisania z minimum kadrowego do nadawania stopnia naukowego musi być większa niż Data przypisania.
Nachodzące wpisy dr Pracownik może być przypisany do jednosgo minimum kadrowego do nadawania stopnia dr
Data wypisania przed/równa aktualna Data wypisania z minimum kadrowego do nadawania stopnia naukowego nie może być późniejsza niż aktualna data.
Data przypisania przed/równa aktualna Data przypisania do minimum kadrowego do nadawania stopnia naukowego nie może być późniejsza niż aktualna data.
Przypisanie dr/dr hab. w różnych jednostkach
Data wypisania, a okres zatrudnienia Data wypisania pracownika powinna mieścić się w okresie zatrudnienia pracownika
Data przypisania, a okres zatrudnienia Data przypisania pracownika powinna mieścić się w okresie zatrudnienia pracownika
Instytucja/jednostka nieaktywna
Przypisanie dr/dr hab. w różnej dziedzinie/dyscyplinie
Pracownik może być przypisany do minimum kadrowego, tylko gdy uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy


Funkcje

TytułOpis
'Data kadencji od' nie może być późniejsza niż 'Data kadencji do'Data rozpoczęcia kadencji nie może być późniejsza niż data zakończenia kadencji
'Data kadencji od' nie może być późniejsza niż aktualna data Data rozpoczęcia kadencji nie może być późniejsza niż aktualna data.
Data kadencji od/do Kadencja - podanie informacji nt okresu kadencji (od- do) w ramach pełnionej funkcji jest opcjonalne.
Pole 'Data kadencji do' jest wymagane w sytuacji, gdy wprowadzono 'Datę kadencji od'.
'Data pełnienia funkcji od' nie może być późniejsza niż 'Data pełnienia funkcji do' Data rozpoczęcia pełnienia funkcji nie może być późniejsza niż data zakończenia pełnienia funkcji
Jeżeli umowa jest na czas określony to wymagane podanie daty wypisania
Wskazanie nazwy funkcji, która wykracza poza okres jej obowiązywania w tabeli słownikowej
Nie można dodać wybranej nazwy funkcji do wskazanego poziomu struktury instytucji
Data pełnienia funkcji od' nie może być późniejsza niż aktualna data Data rozpoczęcia pełnienia funkcji nie może być późniejsza niż aktualna data.
Pracownik w tym samym czasie (okres od-do) nie może pełnić tej samej funkcji w wskazanej instytucji/jednostce W nakładających się okresach od-do pełnienia funkcji nie można w tej samej jednostce pełnić dwóch analogicznych funkcji.
Dla Prorektora warunek weryfikujemy z uwzględnieniem wartości do spraw.
Data od pełnienia funkcji nie może być wcześniejsza niż data utworzenia jednostki Data rozpoczęcia pełnienia funkcji nie może być wcześniejsza niż data utworzenia instytucji/jednostki, w której pełniona jest funkcja.
Jednostka, w której pełniona jest funkcja musi być aktywna w okresie pełnienia funkcji
Funkcja musi być powiązana z zatrudnieniem Dla pracowników wymagane wskazanie zatrudnienia powiązanego z pełnioną funkcją dla nowo dodawanych funkcji.
Dla osób spoza wykazu zatrudnienie nie jest wymagane.
Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy Warunkiem pełnienia funkcja rektora (w okresie od-do) jest zatrudnienie w instytucji jako podstawowym miejscu pracy.
Walidacja przeprowadzana jest tylko dla pracowników jednostek publicznych.
Okres pełnienia funkcji (od-do) powinien mieścić się w okresie zatrudnienia (od-do) Okres pełnienia funkcji powinien mieścić się w okresie zatrudnienia.
Okres pełnienia funkcji (od-do) powinien mieścić się w okresie pełnienia kadencji (od-do) Okres pełnienia funkcji powinien mieścić się w okresie kadencji funkcji.


Kary

TytułOpis
Data zakończenia późniejsza od daty upawomocnieniaData zakończenia musi być późniejsza od daty uprawomocnienia.
Data zatarcia późniejsza od daty uprawomocnieniaData zatarcia musi być późniejsza od daty uprawomocnienia
Kara możliwa tylko dla nauczycieli akademickich w 3 grupach (bibliotek, prac dydakt i naukowo-dydakt., prac. naukowi)Karę można przypisać tylko nauczycielowi akademickiemu na stanowisku: pracownik dydaktyczny, dyplomowany bibliotekarz oraz pracownik dokumentacji i informacji naukowej, pracownik naukowy lub pracownik naukowo-dydaktyczny.
Pole notatka nie może być dłuższe niż 2000 znakówPole dłuższe nież 2000 znaków.
Pole data uprawomocnienia nie może być puste
Pole data zakończenia nie może być puste
Pole data zatarcia nie może być puste
Pole jednostka wydająca nie może być puste
Pole rodzaj kary nie może być puste
Pole sygnatura orzeczenia nie może być puste