← Powrót

Często zadawane pytania

Pracownicy


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na Wydziale Sztuki zatrudnieni są również teoretycy. Nie uprawiają działalności artystycznej lecz działalność naukową (wydają monografie, piszą rozdziały, artykuły). Czy dorobek tych osób ujmujemy w osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki? Na naszym Wydziale mamy aktywną jedynie zakładkę 'osiągnięcia artystyczne'?

Monografie, rozdziały w monografiach i artykuły są dorobkiem naukowym, a nie artystycznym. W związku z powyższym, należy je umieszczać w miejscach przeznaczonych do wprowadzania informacji o dorobku naukowym pracowników jednostki naukowej. Informację o osiągnięciach artystycznych należy wprowadzać w zakładce „Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki”.

Czy, w związku z wpisywaniem Rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, będziemy wpisywać pensum dydaktyczne przypisane dla danego stanowiska czy tez planowane zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w roku akademickim?

Aktualnie do systemu POL-on wprowadzany jest wymiar zajęć przewidziany planem dla danego pracownika.

Czy zakładka Dziedzina i dyscyplina nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową dotyczy tylko tych pracowników, którzy mają złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, czy dziedzina i dyscyplina powinna być uzupełniona niezależnie od złożonego oświadczenia, dla każdego pracownika, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową?

Zgodnie z art. 4c ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, zwany dalej „Wykazem”:

  1. w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,
  2. w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
  3. w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  4. w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Ponadto pracownicy, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, jednostce naukowej. Pracownik może być zatrudniony w pełnym wymierzę czasu pracy i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownik może również wyrazić zgody na zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w przypadku, kiedy jednostka nie jest jego podstawowym miejscem pracy (zatrudnienie na ½, ¾ itp. etatu).

Dziedzina i dyscyplina powinna być uzupełniona dla każdego pracownika uwzględnianego w liczbie N. Data złożenia oświadczenia do 15 września (15 października 2015 r. dla oświadczeń składanych na 2016 r.) dotyczy zaliczenia do liczby N pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, branych pod uwagę przy obliczeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku następującym po roku złożenia oświadczenia.

Jak postąpić w przypadku, gdy uczelnia została zlikwidowana, ale pracownik nadal jest na niej zatrudniony?

W opisanym przypadku pracownik musi przysłać/dostarczyć do MNiSW dokument, z którego wynika, że nastąpiło ustanie stosunku pracy oraz informację o dacie jego ustania. Po otrzymaniu stosownych informacji MNiSW zleca OPI wprowadzenie zmian do systemu POL-on.

Czy istnieje obowiązek rejestracji danych o zatrudnieniu pracownika sprzed 1.10.2011 roku, czyli daty uruchomienia rejestru?

Trwa przygotowanie odpowiedzi na pytanie

Kiedy dodać/zakonczyć zatrudnienie, a kiedy warunki zatrudnienia?

W systemie POLon przyjęto podział na zatrudnienie i warunki zatrudnienia: Zatrudnienie interpretowane jest jako relacja człowieka z instytucją, trwająca nieprzerwanie, w obrębie której pracownik moze mieć kilka następujących po sobie i/lub równoległych stosunków pracy. Zakończenie zatrudnienia skutkuje ustaniem wszelkich oświadczeń złożonych w ramach danego zatrudnienia. Przykładowo, jeżeli pracownik złożył w 2014 roku oświadczenie o zaliczeniu do liczby N i zakończył zatrudnienie w czerwcu 2015, po czym w październiku 2015 rozpoczął pracę u tego samego pracodawcy, jego oświadczenie obowiązuje jedynie za okres 2015-01-01 do 2015-06-30. Warunki zatrudnienia odpowiadają umowie lub kilku następującym po sobie umowom, które łączy ten sam zakres wykonywanych obowiązków, stanowisko, wymiar czasu pracy itd. W szczególności podpisanie umowy na czas nieokreślony po umowie na czas określony, z zachowaniem wszystkich dotychczasowych warunków, nie wymaga w POLon dodawania nowych warunków zatrudnienia, ani tym bardziej nowego zatrudnienia. Z drugiej strony, w sytuacji, gdy pracownik przestaje lub zaczyna prowadzić działalność B+R w ramach tej samej umowy o pracę należy zarejestrować dwa warunki zatrudnienia - jedne z zaznaczoną flagą „Uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych”, drugie bez tej flagi.

Co to jest dziedzina wiodąca?

„dziedzina wiodąca” – dziedzina dominująca w działalności naukowej pracownika, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową

Rozpocząłem wprowadzanie danych: Roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) - roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego wg planu. Czy jestem zobowiązany korygować na bieżąco zmiany w przydziale godzin wg planu, jeżeli ulega on zmianom (np. ktoś ma doplanowane zastępstwa)? Czy wystarczy, że taką korektę zrobię po każdym semestrze?

Nie wymagane jest dokonywanie korekt na bieżąco. Należy dokonać korekty wskazanych danych po każdym semestrze.

Dotyczy uzupełnienia obszaru wiedzy przy pracownikach. Na stronie 'Pomocy' jest wskazana podstawa prawna - art. 3 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym ... (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.) a brakuje informacji o rozporządzeniu MNISW z dnia 8 sierpnia 2011. Właśnie w tym rozporządzeniu jest wskazany wykaz obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin.

Zgodnie z cz. B ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, wykaz pracowników zawiera następujące dane pracownika jednostki: – obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną, określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Przypadek: Jesteśmy spółką prawa handlowego o statusie jednostki naukowej – prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Nie podlegamy zatem Ustawie o Szkolnictwie Wyższym. Dlaczego zatem nie możemy do systemu wprowadzić grupy pracowników, którzy wskazują spółkę, jako I miejsce zatrudnienia, ale nie są u nas zatrudnieni na pełny etat? Podstawą prawną jest Ustawa o Szkolnictwie Wyższy. Spółka jej jednak nie podlega

Podstawowe miejsce pracy wskazywane jest (zgodnie z informacją zamieszczoną w systemie) zgodnie z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższym, co nie jest zgodne z innymi ustawami. W przypadku podstawowego miejsca pracy przepisy mówią również o zatrudnieniu na pełnym etacie. Czyli informacja o pierwszym miejscu pracy nie są rejestrowane przez system jako „podstawowe zatrudnienie”.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy istnieje obowiązek rejestracji danych o zatrudnieniu pracownika sprzed 01.10.2011 roku, czyli daty uruchomienia rejestru?

W systemie POL-on należy umieścić pełną historię zatrudnienia nauczyciela akademickiego obejmującą okres od 01.10.2011 roku. Umieszczenie powyższych danych obejmujących okres przed 01.10.2011 roku jest fakultatywne, stosowane przez poszczególne uczelnie w celu przedstawienia pełnej historii zatrudnienia pracownika na zasadzie dobrowolności. Ponadto, należy zauważyć, że powyższe dane powinny obrazować pełną historię zatrudnienia pracownika, należy więc umieścić w systemie POL-on w porządku chronologicznym każde stanowisko, na którym pracownik był zatrudniony z podaniem okresu tego zatrudnienia.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2018-04-30

Od stycznia 2019 r. zatrudniamy pracownika naukowego z Indii ze stopniem doktora. Nie można jednak wpisać jednostki nadającej ten stopień, gdyż taka nie istnieje w dostępnym wykazie. Jest to Tezpur University, India.

W opisanym przypadku jednostka nadająca stopień nie jest wybierana z wykazu. Pole można uzupełnić ręcznie poprzez wpisanie nazwy jednostki.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2019-02-13

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jaką datę rozpoczęcia zatrudnienia wpiszemy pracownikowi, który zajmował stanowisko administracyjno-biurowe, a obecnie przeszedł na badawczo-techniczne, w tej samej jednostce?

Do systemu POL-on nie są wprowadzane warunki zatrudnienia na stanowisku administracyjno-biurowym, dlatego też pierwszymi warunkami zatrudnienia będą te na stanowisku badawczo-technicznym. Niemniej jednak system POL-on umożliwia wprowadzenie daty nawiązania stosunku pracy wcześniejszej, niż datę od obowiązywania pierwszych warunków - scenariusz: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/scenariusze/raportowanie_pracownika_uc1/start

Nie mogę odnaleźć w wykazie pracowników osób zatrudnionych na uczelni, którym prawdopodobnie wygasły umowy. Gdzie mam ich szukać?

W module „Pracownicy” w Wykazie pracowników jest do wyboru zakładka „Stan zatrudnienia w zadanym okresie”, dzięki czemu można wyszukać zatrudnienia historyczne. Na bazie symulacyjnej należy wpisać nazwisko bądź PESEL oraz ustawić datę „od”, która musi mieścić się w przedziale zatrudnienia szukanej przez nas osoby. Po wybraniu opcji „Szukaj” ukaże się lista, na której znajduje się interesujący nas Pracownik. Takie zatrudnienie można edytować/korygować.

Czy pracownik może zadeklarować więcej niż jedną dziedzinę, w której prowadzi aktualnie prace badawczo-rozwojowe?

W okresie zatrudnienia pracownik może prowadzić działalność w kilku dziedzinach, np. pracownik zatrudniony w okresie 2015-01-01 - 2015-12-31 prowadzi działalność w dziedzinie X w okresie 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz w dziedzinie Y w okresie 2015-07-01 - 2015-12-31.

Czy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może być zatrudniony na podstawowym miejscu pracy w danej jednostce?

Podstawowe miejsce pracy zdefiniowane zostało w art. 2 ust.1 pkt 33 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym: „Podstawowe miejsce pracy – uczelnia albo jednostka naukowa, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.” Powyższa definicja dotyczy tylko zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat). W systemie każdy wpis dotyczący zatrudnienia osoby w jednostce posiada atrybut mówiący o tym, czy jest to podstawowe (w rozumieniu ustawy), czy dodatkowe miejsce pracy. Dodatkowe należy rozumieć jako niepodstawowe.

Dlaczego nie można wybrać pracownikowi inżynieryjno-technicznemu opcji 'Nie' w sekcji 'Uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych'?

Do systemu wprowadzamy pracowników badawczo-techniczny oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy biorą udział w pracach badawczo-rozwojowych („Tak” w sekcji „Uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych”).

W jaki sposób skorygować dane u pracowników, którzy już nie pracują w danej jednostce?

Aby skorygować dane u pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy, należy w module „Pracownicy” → „Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” wybrać zakładkę „Stan zatrudnienia w zadanym okresie” (zakładka górna). Należy podać dane pracownika oraz zmienić „Datę od” , tak aby data zawierała się w okresie zatrudnienia pracownika.