Czy zakładka Dziedzina i dyscyplina nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową dotyczy tylko tych pracowników, którzy mają złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, czy dziedzina i dyscyplina powinna być uzupełniona niezależnie od złożonego oświadczenia, dla każdego pracownika, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową?

Zgodnie z art. 4c ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, zwany dalej „Wykazem”:

  1. w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,
  2. w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
  3. w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  4. w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Ponadto pracownicy, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, jednostce naukowej. Pracownik może być zatrudniony w pełnym wymierzę czasu pracy i może nie wyrazić zgody do zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownik może również wyrazić zgody na zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w przypadku, kiedy jednostka nie jest jego podstawowym miejscem pracy (zatrudnienie na ½, ¾ itp. etatu).

Dziedzina i dyscyplina powinna być uzupełniona dla każdego pracownika uwzględnianego w liczbie N. Data złożenia oświadczenia do 15 września (15 października 2015 r. dla oświadczeń składanych na 2016 r.) dotyczy zaliczenia do liczby N pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, branych pod uwagę przy obliczeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku następującym po roku złożenia oświadczenia.


<- Powrót