← Powrót

Często zadawane pytania

Patenty i prawa ochronne


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jak rozumieć przychody jednostki naukowej z tytułu wdrożenia wyników badan naukowych lub prac rozwojowych?

Należy podać przychód jednostki naukowej uzyskany lub należny powstały na podstawie umowy w wyniku wdrożenia określonego produktu m.in.:

 • wynalazku,
 • utworu (będącego wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki),
 • wzoru użytkowego,
 • znaku towarowego
 • wzoru przemysłowego,
 • topografii układu scalonego,
 • odmiany rośliny,
 • procedury,
 • technologii,
 • ekspertyzy,
 • licencji,
 • materiału,
 • wyrobu,
 • metody,
 • opracowania,
 • opracowania naukowego,
 • działania artystycznego,
 • odpłatnego przeniesienie praw do know-how,

będącego rezultatem realizowanych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Czy rejestrować dane tajne?

Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne, czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby. Ta ochrona wyklucza możliwość ich publicznego dostępu. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami finansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.

W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, aby zwolnić kierownika jednostki z obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze, z umowy zawieranej w tej sprawie musi wynikać, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacja podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jaka jest interpretacja pola „Data otrzymania patentu”?

Data przyznania patentu przez Urząd Patentowy musi mieścić się w okresie objętym oceną.
Data uzyskania patentu udzielonego przez UPRP oznaczana jest symbolem WUP.

Uwaga!
Dopuszczalna jest sytuacja, gdy jednostka poda datę decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek prze UPRP pod warunkiem jednak, że dołączony jest skan pierwszej strony opisu patentowego, na którym widnieje data uzyskania patentu „WUP”.


Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-09

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dlaczego produkt widoczny jest zarówno na zestawieniu patentów jak i wdrożeń lub efektów praktycznych?

Z poziomu zestawieniu patentów dodać można produkty o rodzaju:

 • Wynalazek,
 • Wzór użytkowy,
 • Wzór przemysłowy,
 • Znak towarowy,
 • Topologia układu scalonego,
 • Utwór,
 • Odmiana rośliny.

System oznacza na żółto wszystkie produkty, które znajdują się w zakresie wspomnianych rodzajów, i dla których nie określono danych ochrony patentowej (mimo, że produkty zostały dodane w ramach innego zestawienia). Niektóre rodzaje produktów gromadzone są zarówno w obszarze wdrożeń, efektów jaki patentów i praw ochronnych dlatego wyświetlane są na obu zestawieniach. Jeśli jednostka nie posiada prawa własności intelektualnej (ochrony) dla produktu powinna zignorować komunikat i uważać go w tym przypadku jako zasygnalizowanie „potencjalnej” możliwości uzupełnienia danych. Tabele

Otrzymuję komunikat, że patent został dodany przez inną jednostkę jako własny, co zrobić?

W przypadku gdy produkt został dodany przez inną jednostkę do systemu a Państwa jednostka również jest z nim powiązana należy:
1. Podczas dodawania nowego produktu wprowadzić jego nazwę.
2. Z listy podpowiedzianych produktów wybrać ten, który Państwa dotyczy
3. Wybrać rolę jaką Państwa jednostka pełni w kontekście produktu → System automatycznie przypisze Państwa jednostkę (z kontekstu) do projektu.
Od tej pory produkt i prawa z nim powiązane będą widoczne na zestawieniach wszystkich jednostek z nim powiązanych. Wszystkie te jednostki mają również prawo do edycji jego danych.

W przypadku gdy już wcześniej wprowadzili Państwo „zdublowany” produkt i system sygnalizuje „dubel” ochrony podczas dodawania patentu należy usunąć istniejący produkt (Zakładka Produkt → Usuń) i postąpić zgodnie z opisanymi wcześniej krokami.

Jak wprowadzić adres podmiotów wdrażających, które mieszczą się na wsiach i nie posiadają w adresie nazwy ulicy?

System POL-on został zintegrowany z rejestrem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju), dlatego w przypadku gdy w TERYT miejscowość nie posiada podziału na ulice wymagalność na formularzu tego pola zostanie zdjęta.

Jakie patenty wyświetlają się na ogólnodostępnym zestawieniu?

 1. Na ogólnodostępnym zestawieniu Patentów i praw ochronnych wyświetlają się wszystkie ochrony z wyjątkiem zgłoszeń patentowych.
 2. W przypadku filtrowania względem jednostki (filtr Jednostka) wyświetlają się jedynie produkty przypisane do wybranej jednostki bez uwzględniania jednostek podrzędnych.