← Powrót (Oświadczenie danych przez instytucje inne niż uczelnie)

Przeglądanie zestawienia oświadczeń


Funkcjonalność przeglądania zestawienia oświadczeń dostępna jest po wyborze pozycji „Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym” w menu głównym, a następnie pozycji submenu „Oświadczenie odnośnie instytucji innych niż uczelnie”.

Zestawienie jest dostępne dla następujących użytkowników:

1. w kontekście instytucji:

- w przypadku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (rola CK_PRZEWODNICZACY),

- w przypadku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (rola INST_REKTOR),

- w przypadku jednostek naukowych PAN - Dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku instytutów badawczych - Dyrektora instytutu badawczego (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową - Dyrektora jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwości (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku międzynarodowych instytutów naukowych - Dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego (rola INST_NAUK_DYREKTOR).

2. w kontekście ministerstwa:

- pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych dotyczących jednostek organizacyjnych instytucji (role: MIN_JEDNOSTKI, MIN_JEDNOSTKI_ADM),

- pracowników posiadających uprawniania do przeglądania danych pracowników naukowych (rola: MIN_PR),

- pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych doktorantów (rola: MIN_PR_DOKTORANCI),

- pracowników posiadających uprawniania do przeglądania danych osób ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego oraz z tytułem profesora (rola MIN_PR_DR_DR_HAB),Pracownicy instytucji mogą przeglądać oświadczenia, które zostały złożone w ramach ich własnej instytucji. Pracownicy ministerstwa mogą przeglądać oświadczenia niezależnie od tego, przez jaką uczelnią zostały złożone, system umożliwia przy tym filtrowanie oświadczeń według instytucji.