← Powrót

Oznaczanie oświadczenia jako błędne


Jeżeli po wygenerowaniu i autoryzacji oświadczenia, zajdzie potrzeba jego anulowania ze względu na błędy w samym oświadczeniu lub w danych, do których oświadczenia się odnosi, system umożliwia oznaczenie tego oświadczenia jako „Błędne”.

Przycisk „Oznacz jako błędne” jest widoczny na podglądzie szczegółów podpisanego oświadczenia. Przycisk jest dostępny dla następujących użytkowników:
- w przypadku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (rola CK_PRZEWODNICZACY),

- w przypadku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (rola INST_REKTOR),

- w przypadku jednostek naukowych PAN - Dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku instytutów badawczych - Dyrektora instytutu badawczego (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową - dyrektora jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwości (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku międzynarodowych instytutów naukowych - Dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego (rola INST_NAUK_DYREKTOR).Naciśnięcie przycisku uruchamia formatkę, która umożliwia zmianę statusu oświadczenia na „Błędne”.