← Powrót

Generowanie oświadczenia


Generowanie oświadczenia jest dostępne za pomocą przycisku „Generuj oświadczenie” widocznego na zestawieniu oświadczeń.

System udostępnia możliwość wygenerowania oświadczenia następującym użytkownikom:

- w przypadku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (rola CK_PRZEWODNICZACY),

- w przypadku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (rola INST_REKTOR),

- w przypadku jednostek naukowych PAN - Dyrektorowi jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku instytutów badawczych - Dyrektorowi instytutu badawczego (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową - dyrektorowi jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwości (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku międzynarodowych instytutów naukowych - Dyrektorowi międzynarodowego instytutu naukowego (rola INST_NAUK_DYREKTOR).
Generowanie oświadczenia jest możliwe począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po danym roku sprawozdawczym, za który oświadczenie jest składane (ze względu na to, że oświadczenie ma poświadczać stan danych na 31 grudnia danego roku sprawozdawczego).

System umożliwia wygenerowanie oświadczenia za dany rok tylko w wypadku, jeśli oświadczenie za ten rok nie było jeszcze generowane lub poprzednio wygenerowane oświadczenie zostało oznaczone jako błędne.

Przed wygenerowaniem oświadczenia system umożliwia użytkownikowi opcjonalnie uzupełnienie:

- miejsca i daty podpisania oświadczenia,

- imienia oraz nazwiska osoby, która podpisze oświadczenie,

- informacji, czy osoba podpisująca oświadczenie działa w zastępstwie kierownika danej instytucji.Wprowadzone dane system umieszcza na wygenerowanym pliku oświadczenia, przy czym imię i nazwisko zostaje umieszczone pod miejscem przeznaczonym na ręczny podpis.

Wygenerowane oświadczenie zyskuje status „Robocze”.

Po wygenerowaniu oświadczenia system umożliwia podgląd szczegółów wygenerowanego oświadczenia (to jest sygnatury, sumy kontrolnej, daty wygenerowania i statusu) oraz pobranie utworzonego pliku z oświadczeniem na stację roboczą użytkownika.