← Powrót

Autoryzacja oświadczenia


Autoryzacja oświadczenia wymaga pobrania wygenerowanego oświadczenia na stację roboczą użytkownika (opcja dostępna z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia, poprzez kliknięcie na link z nazwą wygenerowanego pliku), a następnie takich działań pozasystemowych:
a. w przypadku ręcznego podpisania oświadczenia: wydruku pobranego pliku, podpisania go przez rektora lub osobę działającą w jego zastępstwie i zeskanowanie podpisanego pisma

b. w przypadku podpisania poprzez podpis elektroniczny: dodania tego podpisu do pobranego pliku oświadczenia przez rektora lub osobę działającą w jego zastępstwie.

Następnie podpisany plik należy dodać do systemu za pomocą przycisku „Dodaj podpisane oświadczenie”, widocznego na z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia dla oświadczeń, które jeszcze nie zostały zautoryzowane i mają nada nadal status „Robocze”.

System udostępnia przycisk następującym użytkownikom:
- w przypadku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (rola CK_PRZEWODNICZACY),

- w przypadku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (rola INST_REKTOR),

- w przypadku jednostek naukowych PAN - Dyrektorowi jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku instytutów badawczych - Dyrektorowi instytutu badawczego (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową - dyrektorowi jednostki podległej Ministrowi Sprawiedliwości (rola INST_NAUK_DYREKTOR),

- w przypadku międzynarodowych instytutów naukowych - Dyrektorowi międzynarodowego instytutu naukowego (rola INST_NAUK_DYREKTOR).Naciśnięcie przycisku uruchamia formatkę umożliwiającą wybranie odpowiedniego pliku ze stacji roboczej użytkownika oraz dodanie go do systemu POL-on poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź”.Po zakończeniu operacji oświadczenie zyskuje status „Podpisane”.