Czy dorobek osób wydających monografie, piszących rozdziały, artykuły ujmujemy w osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki?

Monografie, rozdziały w monografiach i artykuły są dorobkiem naukowym, a nie artystycznym. W związku z powyższym, należy je umieszczać w miejscach przeznaczonych do wprowadzania informacji o dorobku naukowym pracowników jednostki naukowej. Informację o osiągnięciach artystycznych należy wprowadzać w zakładce „Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki”.
<- Powrót