← Powrót

Reguły biznesowe

LP.KATEGORIAREGUŁAKomunikat
1Aktualizacja danychSystem nie pozwala na dodawanie duplikatów prac dyplomowych. Każda próba dodania duplikatu (podczas masowego zasilania z wykorzystaniem usługi REST, harvestingu z uczelnianych archiwów prac, manualnego dodania pracy w aplikacji) zostanie zakończona wygenerowaniem komunikatu blokującego zapis pracy w bazie danych.Dla różnych przypadków prezentowane są różne komunikaty:
REST, APD
DUPLIKAT: Praca o zewnętrznym identyfikatorze <thesisMetadata.externalId> dla instytucji o identyfikatorze <institutionId> nie została zapisana w ORPPD ponieważ jest duplikatem pracy/ prac o identyfikatorze <thesisExternalId>, ..., posiada takie same metadane.

GUI:
DUPLIKAT: Praca nie została zapisana w ORPPD ponieważ jest duplikatem pracy już zapisanej, posiada takie same metadane.

REST, APD
DUPLIKAT: Praca o zewnętrznym identyfikatorze <thesisMetadata.externalId> dla instytucji o identyfikatorze <institutionId> nie została zapisana w ORPPD ponieważ jest duplikatem pracy/ prac o identyfikatorze <thesisMetadata.externalId>, ..., posiada takie same metadane i co najmniej jeden plik tekstowy. GUI: DUPLIKAT: Praca nie została zapisana w ORPPD ponieważ jest duplikatem pracy już zapisanej, posiada takie same metadane i co najmniej jeden plik tekstowy.

REST/APD/GUI
DUPLIKAT: Praca o zewnętrznym identyfikatorze <thesisMetadata.externalId> dla instytucji o identyfikatorze <institution.id> nie została zapisana w ORPD ponieważ jest duplikatem pracy już istniejącej.
2Zasilanie pracami dyplomowymi Data obrony <autors.defenceDate> musi być <= data systemowa
REST: <author><defenceDate>rrrr-DD-MM</defenceDate>
APD: <dc:date>rrrr-DD-MM</dc:date>
GUI, REST, APD

Data obrony musi być równa lub wcześniejsza od daty bieżącej.
3Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Tytuł pracy dyplomowej' jest wymagane.
REST: <title>title0</title> APD: <dc:title>Thesis title</dc:title>
GUI, REST, APD

Pole 'Tytuł pracy dyplomowej' nie może być puste.
4Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli data obrony >= 01.10.2011 r. to pole 'Identyfikator kierunku studiów' jest wymagane.
REST: <courseId>courseId0</courseId>, <author><defenceDate>rrrr-DD-MM</defenceDate>
APD: <dc:thesis.degree.discipline role="courseId">courseId0</dc:thesis.degree.discipline>, <dc:date>2010-06-04</dc:date>
REST, APD
Jeśli data obrony jest późniejsza albo równa 01.10.2011, to musi być podany identyfikator kierunku studiów.
GUI: Jeżeli data obrony jest późniejsza albo równa dacie 01.10.2011 r. to kierunek studiów musi zostać wybrany z listy podpowiedzi.
5Zasilanie pracami dyplomowymi Pole data obrony jest wymagane. Wymagany format daty yyyy-MM-dd.
REST: <defenceDate> yyyy-MM-dd</defenceDate>
APD: <dc:date> yyyy-MM-dd</dc:date>
GUI
Pole 'Data obrony' nie może być puste.
REST, APD
Pole 'Data obrony' nie może być puste (yyyy-MM-dd)
6Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Imiona autora' jest wymagane.
REST: <author><firstName>firstName1</firstName>
GUI, REST
Pole 'Imiona autora' nie może być puste.
7Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Nazwisko autora' jest wymagane.
REST: <author><lastName>lastName1</lastName>
GUI, REST
Pole 'Nazwisko autora' nie może być puste.
8Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Tytuł zawodowy' musi zostać wypełnione jedną z wartości enumerycznych określonych w specyfikacji - bez sprawdzania wielkości liter.
REST: <professionalTitle>INZ</professionalTitle>
APD: <dc:thesis.degree.name role="professionalTitle">INZ</dc:thesis.degree.name>
GUI
Pole 'Uzyskany Tytuł zawodowy' nie może być puste.
REST
Pole <professionalTitle> musi zostać wypełnione jedną z wartości enumerycznych określonych w specyfikacji.
APD
Pole '<dc:thesis.degree.name role=professionalTitle">' musi zostać wypełnione jedną z wartości enumerycznych określonych w specyfikacji."
9Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Imiona promotora' jest wymagane.
REST: <supervisor><firstName>firstName2</firstName>
GUI, REST
Pole 'Imiona promotora' nie może być puste.
10Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Nazwisko promotora' jest wymagane.
REST: <supervisor><lastName>lastName2</lastName>
GUI, REST
Pole 'Nazwisko promotora' nie może być puste.
11Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Nazwisko recenzenta' jest wymagane.
REST: <reviewer><lastName>lastName4</lastName>
GUI, REST
Pole 'Nazwisko recenzenta' nie może być puste.
12Zasilanie pracami dyplomowymi długość pola "Tytuł" musi być <= 700 znaków.Tytuł pracy powinien mieć długość maksymalnie 700 znaków.
13Zasilanie pracami dyplomowymi Metadane pracy muszą zawierać od 1 do 5 elementów <dc:subject> dla APD
Metadane pracy muszą zawierać od 0 do 5 elementów <subject> dla REST
APD
Metadane pracy muszą zawierać od 1 do 5 elementów <dc.subject>.
REST
Metadane pracy muszą zawierać od 0 do 5 elementów <subject>.
14Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Kod uczelni', w której praca została obroniona jest wymagane.
REST: <defenceInstitution><institutionCode>institutionCode0</institutionCode>
APD: <dc:thesis.degree.grantor role="institutionCode">institutionCode</dc:thesis.degree.grantor>
REST, APD
Pole 'Kod Uczelni', w której praca została obroniona nie może być puste.
15Zasilanie pracami dyplomowymi Sekcja instytucja, pole kod jednostki podstawowej obrony jest wymagane.
REST: <basicOrgUnitCode>basicOrgUnitCode0</basicOrgUnitCode>
APD: <dc:thesis.degree.grantor role="basicOrgUnitCode"> institutionCode/ basicOrgUnitcode </dc:thesis.degree.grantor>
REST i APD

Pole z kodem jednostki podstawowej, w której praca została obroniona <basicOrgUnitCode> nie może być puste.
16Zasilanie pracami dyplomowymi wartość w polu 'Data...' musi posiadać format: <yyyy-MM-dd> i występować w kalendarzu.REST, APD
wartość w polu 'Data...' musi posiadać format: <yyyy-MM-dd> i występować w kalendarzu.
17Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli data obrony >= od 01.10.2011 r. to wymagane wybranie kierunku z listy.Jeżeli data obrony jest późniejsza albo równa dacie 01.10.2011 r. to kierunek studiów musi zostać wybrany z listy podpowiedzi.
18Zasilanie pracami dyplomowymi Na liście Indywidualne Studia Międzyobszarowe prezentowane są rekordy przypisane do wybranej wersji jednostki podstawowej, dla których spełniony jest warunek:
- Kierunek studiów został oznaczony w POL-on jako: Indywidualne Studia Międzyobszarowe.
Kierunek był prowadzony w dniu <Data wersji danych> (data równa dacie zarejestrowania studenta na kierunku, który został ukończony)
19Zasilanie pracami dyplomowymi Wymagane wybranie z listy podpowiedzi jednostki podstawowej, w której praca została obroniona.Pole 'Jednostka podstawowa' nie może być puste
20Zasilanie pracami dyplomowymi Na liście kierunek prezentowane są rekordy przypisane do wybranej wersji jednostki podstawowej, dla których spełnione są warunki określone w R1, R2:
R1. Kierunek studiów nie został oznaczony w POL-on jako: Indywidualne Studia Międzyobszarowe.
Kierunek był prowadzony w dniu <Data wersji danych> (data równa dacie zarejestrowania studenta na kierunku, który został ukończony).

R2. Jeżeli brak daty wersji danych na liście Kierunek studiów prezentowane są wersje danych najbardziej aktualne.
21Zasilanie pracami dyplomowymi Pole 'Uczelnia' - wymagane wybranie z listy podpowiedzi Uczelni, w której praca została obroniona.Pole 'Uczelnia' nie może być puste.
22Zasilanie pracami dyplomowymi Pole Identyfikator Indywidualnych studiów Międzyobszarowych jest wymagane Jeżeli w polu czy indywidualne studia Międzyobszarowe wartość = TAK.Pole 'Indywidualne Studia Międzyobszarowe' nie może być puste.
23Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podczas pobierania prac z APD pojawi się bˆąd to praca jest pomijana a fakt zostaje odnotowany w raporcie z importu.
24Zasilanie pracami dyplomowymi Kod jednostki podstawowej

APD: <dc:thesis.degree.grantor role="basicOrgUnitCode"> institutionCode/ basicOrgUnitcode </dc:thesis.degree.grantor>
musi występować w bazie jednostek.
Instytucja o kodzie <basicOrgUnitCode> nie istnieje!
25Zasilanie pracami dyplomowymi Kod uczelni <dc:thesis.degree.grantor role="institutionCode">institutionCode</dc:thesis.degree.grantor> musi występować w bazie instytucji.Instytucja o kodzie <universityCode> nie istnieje!
26Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podano <interterIndividualStudiesCourseId>, to wymagane jest pole data wersji danych <dateVersionData>.APD
Jeżeli podano <interterIndividualStudiesCourseId>, to wymagane jest pole data wersji danych <dateVersionData>.
27Zasilanie pracami dyplomowymi Nie znaleziono powiązania Między instytucją obrony a instytucją zasilającą uprawniającego do zdeponowania pracy.
Sprawdzone powiązania:
1. Identyfikator instytucji zasilającej (wyliczany na podstawie adresu URL) nie jest równy identyfikatorowi instytucji obrony i instytucja zasilająca nie jest nadrzędna wobec instytucji obrony.

Instytucja zasilająca identyfikowana jest po adresie URL serwera OAI-PMH <institutionalServer.baseURL> i id instytucji <institutionalServer.institutionId>.
Dla id = <institutionalServer.institutionId> wyszukiwany jest kod instytucji <institution.code> w celu porównania z kodem instytucji obrony:<dc:thesis.degree.grantor role="institutionCode">institutionCode</dc:thesis.degree.grantor>.

2. Identyfikator instytucji zasilającej (wyliczny na podstawie adresu URL) nie jest równy identyfikatorowi instytucji obrony i instytucja zasilająca nie przejęła instytucji obrony ani nie przejęła kierunku.
Instytucja <institution.code> nie posiada uprawnień do deponowania prac obronionych w instytucji <institution.code> i jednosce podrzędnej <institution.code>
28Zasilanie pracami dyplomowymi 1) Autoryzacja instytucji zasilającej - REST

Autoryzacja użytkownika (jednostki zasilającej) deponującego pracę dyplomową z wykorzystaniem usługi REST odbywa się poprzez porównanie przesłanego hasła z hasłem wygenerowanym dla tej jednostki w systemie ORPD.

2) Autoryzacja użytkownika - GUI

Po uruchomieniu funkcji "Zaloguj" w przypadkach:

1. Pole login lub pole hasło nie zostało wypełnione.
2. Pole login i pole hasło zostało wypełnione ale wartości w tych polach są niepoprawne - nie istnieje w systemie POLON konto posiadające taki login i hasło.
3. Pole login i hasło zostało wypełnione poprawnymi wartościami ale brak uprawnień - istnieje konto w systemie POLON posiadające taki login i hasło ale konto nie posiada przypisanych ról z ORPPD.
4. Pole login i hasło zostało wypełnione poprawnymi wartościami posiada uprawnienia - istnieje konto w systemie POLON posiadające taki login i hasło i posiada przypisane role z ORPPD ale konto jest zablokowane.

system zaprezentuje komunikat
REST (1) GUI (1,2,3)
Wynik autoryzacji jest negatywny.
GUI (3)
Zalogowanie w systemie nie było możliwe, ponieważ nie posiadasz żadnej roli pozwalającej na dostęp do ORRPD.
GUI (4)
Konto zostało zablokowane.
29Zasilanie pracami dyplomowymi Musi istnieć powiązanie Między instytucją obrony a instytucją zasilającą uprawniającego do zdeponowania pracy.
Sprawdzane powiązania:
1. Identyfikator instytucji zasilającej nie jest równy identyfikatorowi instytucji obrony i instytucja zasilająca nie jest nadrzędna wobec instytucji obrony.
2. Instytucja zasilająca nie przejęła instytucji obrony.
3. Instytucja zasilająca nie przejęła kierunków instytucji obrony.
REST
Instytucja <institution.code> nie posiada uprawnień do deponowania prac obronionych w instytucji <institution.code> i jednostce podrzędnej <institution.code>
30Zasilanie pracami dyplomowymi Kod jednostki w adresie URL i kod jednostki w nagłówku http Authorization <username> muszą być takie same.Kod jednostki wprowadzony w adresie URL i kod jednostki w nagłówku http Authorization <username> muszą być takie same.
31Zasilanie pracami dyplomowymi Specyfikacja XSD dla prac dyplomowych została opisana w dokumencie Specyfikacja XSD.docx
. Specyfikacja definiuje nazwę atrybutu, typ, długość, wymagalność. Plik znajduje się w pomocy na stronie www: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/orppd/specyfikacja/start
32Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli zasilanie z wykorzystaniem usługi REST to dane jednej pracy muszą być przesłane w pliku w formacie .zip zawierającym co najmniej jeden plik z treścią pracy w formacie tekstowym (np. pdf, png).W .zip brakuje pliku z treścią pracy.
33Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli zasilanie z wykorzystaniem interfejsu REST to dane jednej pracy muszą być przesłane w pliku w formacie .zip.
Plik zip nie może zawierać podkatalogów.
Plik zip zawiera podkatalogi.
34Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli zasilanie z wykorzystaniem interfejsu REST to dane jednej pracy muszą być przesłane w pliku w formacie zip zawierającym plik z XML z metadanymi o nazwie:
thesisMetadata.xml.
W zip brakuje pliku thesisMedata.xml.
35Zasilanie pracami dyplomowymi Plik XML z danymi pracy dyplomowej <thesisMetadata.xml> jest walidowany zgodnie z plikiem XSD zapisanym na serwerze: https://polon.nauka.gov.pl/orpd/xsd/crpdDeposit.xsd
36Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli data obrony [autor.defenceDate] jest < od 01.10.2011 r. i pole Identyfikator kierunku studiów [autor.course.courseId] nie zostało wypełnione to pole [autor.courseWithoutID.courseName] jest wymagane.Pole 'Nazwa kierunku' jest wymagane.
37Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli kod jednostki zasilającej (przesłany jako username) jest kodem Uczelni (jednostki nadrzędnej) to musi on być:
- taki sam jak kod Uczelni obrony <defenceInstitution.InstitutionCode> i kod jednostki obrony <defenceInstitution.basicOrgUnitCode>

albo
- taki sam jak kod Uczelni obrony <defenceInstitution.InstitutionCode> i być kodem instytucji nadrzędnej jednostki obrony <defenceInstitution.basicOrgUnitCode>
Jeżeli kod jednostki zasilającej (przesłany jako username) jest kodem jednostki podrzędnej uczelni to musi on być taki sam jak kod jednostki obrony <defenceInstitution.basicOrgUnitCode>
38Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli kod jednostki zasilającej (przesłany jako username) jest kodem Uczelni (jednostki nadrzędnej) to musi on być:
- taki sam jak kod Uczelni obrony <defenceInstitution.InstitutionCode> i kod jednostki obrony <defenceInstitution.basicOrgUnitCode> albo
- taki sam jak kod Uczelni obrony <defenceInstitution.InstitutionCode> i być kodem instytucji nadrzędnej jednostki obrony <defenceInstitution.basicOrgUnitCode> albo
- kodem uczelni, która przejęła uczelnię obrony <defenceInstitution.InstitutionCode> albo
- kodem uczelni, która przejęła kierunki uczelni obrony
Instytucja <username> nie posiada uprawnień do deponowania prac obronionych w instytucji <defenceInstitution.institutionCode> i jednostce podrzędnej <defenceInstitution.basicOrgUnitCode>.
39Zasilanie pracami dyplomowymi W pole
REST <formOfStudy>
APD <dc:thesis.degree.discipline role="formOfStudy">
może zostać wprowadzona jedna z dozwolonych wartości enumerycznych określonych w specyfikacji - bez sprawdzania wielkości liter.
REST
Wprowadzona wartość w polu <formOfStudy> jest niepoprawna.
APD
Wprowadzona wartość w polu <dc:thesis.degree.discipline role="formOfStudy"> jest niepoprawna.
40Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli został określony identyfikator kierunku studiów <courseId> i forma studiów <formsOfStudy> (wymagana dla studiów bez KRK <course.oldModel> = '1') to dla wybranego identyfikatora w wersji na dzień <dateVersionData> musi istnieć podana forma studiów.REST, APD

Kierunek o identyfikatorze <courseId> nie był prowadzony w formie studiów: <stacjonarne/ niestacjonarne>.
41Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podano wartości w polu

REST: <courseWithoutID>
APD <dc:thesis.degree.discipline role="courseId">

to pole
REST <interterIndividualStudiesCourseId>
APD <dc:thesis.degree.discipline role=interterIndividualStudiesCourseId"> musi być puste."
REST
Jeżeli nie podano identyfikatora kierunku studiów <courseId> to pole identyfikator indywidualnych studiów Międzyobszarowych <interterIndividualStudiesCourseId> musi być puste.
APD
Jeżeli nie podano identyfikatora kierunku studiów <courseId> to pole identyfikator indywidualnych studiów Międzyobszarowych <dc:thesis.degree.discipline role=interterIndividualStudiesCourseId"> musi być puste."
42Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli pole [author.course.courseId] zostało wypełnione i w wersji kierunku obowiązującej w dniu <dateVersionData> w POLon kierunek został oznaczony jako bez KRK to pole 'Forma studiów' [author.course.formOfStudy] jest wymagane.REST, APD

Kierunek <author.course.courseId> z datą obowiązywania <dateVersionData> występuje 2 razy. Proszę jednoznacznie określić kierunek podając formę studiów.
43Zasilanie pracami dyplomowymi Data określająca wersje danych kierunku <dateVersionData> musi być wcześniejsza albo równa dacie obrony <defenceDate>Data określająca wersję danych kierunku musi być wcześniejsza albo równa dacie obrony.
44Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podano 'interterIndividualStudiesCourseId': kierunek o identyfikatorze = 'interterIndividualStudiesCourseId' w dniu obrony pracy dyplomowej <defenceDate> musiał być przypisany do jednostki podstawowej, w której praca została obroniona <defenceInstitution.basicOrgUnit> i posiadać na ten dzień status "Prowadzone" albo "Wstrzymana rekrutacja"Kierunek o identyfikatorze 'interterIndividualStudiesCourseId' nie był prowadzony przez jednostkę podstawową 'defenceInstytution.name' w dniu obrony pracy dyplomowej.
45Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podano 'courseId': kierunek o identyfikatorze = 'courseId' w dniu obrony pracy dyplomowej <defenceDate> musiał być przypisany do jednostki podstawowej, w której praca została obroniona <defenceInstitution.basicOrgUnit> i posiadać na ten dzień status 'Prowadzone' albo 'Wstrzymana rekrutacja'.Kierunek o identyfikatorze 'courseId' nie był prowadzony przez jednostkę podstawową 'defenceInstytution.name' w dniu obrony pracy dyplomowej.
46Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podano 'interterIndividualStudiesCourseId' to, na dzień określony datą wersji danych <dateVersionData>, musiał istnieć kierunek o tym identyfikatorze i posiadać status 'Prowadzone' albo 'Wstrzymana rekrutacja'Na dzień <dateVersionData> kierunek o identyfikatorze <interterIndividualStudiesCourseId> nie istniał w POLON albo nie posiadał statusu 'prowadzony'.
47Zasilanie pracami dyplomowymi Jeżeli podano 'courseId' to, na dzień określony datą wersji danych <dateVersionData>, musiał istnieć kierunek o tym identyfikatorze i posiadać status 'Prowadzone' albo 'Wstrzymana rekrutacja'.Na dzień <dateVersionData> kierunek o identyfikatorze <courseId> nie istniał w POLON albo nie posiadał statusu 'prowadzony'.