← Powrót

Opis modułu

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych zawiera metadane i treści prac dyplomowych obronionych z wynikiem pozytywnym w jednostkach uczelni. Repozytorium jest dostępne dla Promotorów, Polskiej Komisji Akredytacyjnej a Od 2018 r. zostanie udostępnione również dla Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, jako baza z która będą porównywane prace przed ich obroną.

Jak zalogować się do ORPPD?

  1. Informacja dla uczelni, wydziałów, instytutów. System ORPPD używa kont i uprawnień systemu POL-on. Jeżeli po wprowadzeniu loginu i hasła wyświetlany jest komunikat „brak dostępu”, oznacza to, że nie posiada Pan/Pani odpowiednich uprawnień. W celu uzyskania dostępu do ORPPD należy zwrócić się do administratora systemu POL-on w swojej uczelni/wydziale/instytucie z prośbą o nadanie uprawnienia INST_ORPD_EDYTOR_ADM – Edytor prac dyplomowych.Rola w Systemie POL-on przewidziana jest dla pracownika uczelni bądź jednostki podstawowej uczelni (wydziału) z dostępem do ręcznego dodawania i edycji prac w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
  2. Informacja dla Ministerstwa. W celu uzyskania dostępu do ORPPD należy zwrócić się do administratora Systemu POL-on w Ministerstwie z prośbą o nadanie uprawnienia MIN_ORPD_ADM – Administratorm które przewidziane jest dla pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dostępem do wyszukiwania prac w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.


Jak działa automatyczny proces zasilania ORPPD instytucjami?

Z sytemu POL-on do ORPPD importowane są nowe i zmienione rekordy uczelni publicznych, niepublicznych, kościelnych (nazwy tych uczelni) wraz z rekordami jednostek podstawowych (nazwy tych jednostek podrzędnych). Import instytucji uruchamiany jest automatycznie przez system ORPPD codziennie o godzinie 11:00.

Co uczelnia powinna zrobić aby wprowadzić pracę dyplomową do ORPPD przy użyciu interfejsu użytkownika?

Użytkownik z rolą INST_ORPD_EDYTOR_ADM ma możliwość ręcznego dodawania prac dyplomowych z interfejsu użytkownika. Ręczne dodawanie prac dyplomowych jest dostępne w menu głównym ORPPD po wybraniu linku Dodaj pracę. Do zapisania w systemie nowego rekordu pracy wymagane jest wprowadzenie wartości w polach: tytuł, data obrony, Imiona i Nazwisko (dla każdego dodanego autora, promotora i recenzenta pracy), wybranie z listy nazwy uczelni i jednostki uczelni, w której została złożona praca dyplomowa oraz dołączenie pliku z pracą (poprzez wskazanie pliku zapisanego na dysku lokalnym).

Co uczelnia powinna zrobić aby zasilać automatycznie ORPPD pracami dyplomowymi?

Do automatycznego importu prac dyplomowych niezbędne jest wprowadzenie do ORPPD adresu serwera, na którym znajduje się uczelniane archiwum prac dyplomowych (APD). Uprawnienia do wprowadzenia tego adresu posiada użytkownik z rolą INST_ORPD_IMPORTER_ADM. Po zalogowaniu się do ORPPD, w menu głównym ORPPD, trzeba przejść na zakładkę Serwery OAI-PMH/ORE, wprowadzić adres uczelnianego serwera i go zapisać. Import prac z uczelnianych archiwów prac dyplomowych (APD) uruchamiany jest automatycznie przez system ORPPD codziennie o godzinie 19:00. Uczelniane archiwa prac dyplomowych (APD) weryfikują połączenie z ORPPD po numerze IP ORPPD: 195.187.108.4. Z uwagi na możliwe zmiany w przyszłości rekomendujemy podawanie zakresu 195.187.108.0 - 195.187.108.63 zamiast dokładnego adresu IP. Dane udostępniane przez uczelniane archiwa prac dyplomowych (APD) muszą posiadać odpowiedni format opisany w zakładce Zasilanie

Wymagane role

  • INST_ORPD_EDYTOR_ADM - Pracownik jednostki edytujący prace dyplomowe
  • INST_ORPD_IMPORTER_ADM - Pracownik jednostki importujący prace dyplomowe
  • MIN_ORPD_ADM - Administrator Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych