← Powrót

Często zadawane pytania

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy dane prac dyplomowych trzeba wprowadzać do systemu?

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 167a. ust 5: „Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.” tzn. najszybciej jak to jest możliwe (bez zbędnej zwłoki) Zasada ta obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r.

Czy historyczne dane prac dyplomowych trzeba wprowadzać do systemu?

Prace, które zostały obronione w terminie od 01.10.2009 r do 30 września 2014 r Rektorzy uczelni mają obowiązek wprowadzić do repozytorium do 31 grudnia 2018 r. Taki obowiązek został wprowadzony Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2016 r.

Jeśli w pracy mgr zagubiła się płyta lub zepsuła, to mamy sporządzić protokół, a nie skanować czy wydzwaniać po absolwentach?

Jeżeli zagubiła się płyta z pracą dyplomową lub została uszkodzona to nie należy skanować pracy tylko trzeba sporządzić protokół brakowania i umieścić go w aktach studenta.

Czy dodawać do ORPPD prace dyplomowe z wydziału, na którym nie jest przeprowadzane kształcenie i został zlikwidowany? (źródło: zgł. 20258)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą prawo o szkolnictwie wyższym rektorzy uczelni są obowiązani do przekazania do ORPPD dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r. Jak wynika z powyższego, do ORPPD należy także przekazać prace dyplomowe obronione po 30 września 2009 r. z wydziału, który został zlikwidowany.

W związku z wdrażaniem aplikacji plagiat.pl na naszej Uczelni pojawił się problem z przysyłaniem prac dyplomowych do ORPPD studentów wojskowych (podlegających pod MON), którzy nie posiadają danych związanych z kodami POL-on. Czy prace bez uzupełnionych danych dla takich studentów będą mogły być odbierane przez ORPPD? Czy wobec nich zastosowane zostaną inne metody odbioru prac?

Prac dyplomowych studentów będących żołnierzami nie należy przekazywać do ORPD.

Jak wprowadzić do systemu prace dyplomowe obronione na kierunku wygaszonym przed 1 październikiem 2011 roku?

Deponując pracę dyplomową w ORPPD użytkownik może wybrać kierunek z listy podpowiedzi w trakcie edycji pola „Kierunek”. Kierunki dostępne na liście podpowiedzi są wyświetlane na podstawie danych zgromadzonych w systemie POL-on. Na liście może brakować kierunków, które zostały wygaszone przed 1 październikiem 2011 roku. Aktualnie nie ma konieczności wprowadzania do systemu POL-on kierunków, które zostały wygaszone przed 1 października 2011 roku, jeżeli wszystkie obrony prac dyplomowych miały miejsce przed tą datą. W systemie ORPPD istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia nazwy kierunku w przypadku deponowania pracy dyplomowej, której obrona miała miejsce przed 1 październikiem 2011 roku. W przypadku obrony mającej miejsce po wspomnianej dacie, reguły walidacyjne nie pozwolą na zdeponowanie pracy dla kierunku, którego nie było na liście podpowiedzi.

Co zrobić jeżeli kierunek został wygaszony przed 1 października 2011 a obrona pracy miała miejsce po tej dacie?

Kierunek, na którym kształcenie zostało zakończone przed 1 października 2011 należy wprowadzić do Systemu POL-on jedynie w przypadku, gdy obrona miała miejsce w późniejszym terminie niż data zakończenia kształcenia studentów. Wprowadzenie do Systemu POL-on jest jedynym sposobem aby umożliwić zdeponowanie pracy obronionej po 1 października 2011. Użytkownicy zarządzający kierunkami w Systemie POL-on na poziomie uczelni lub wydziału nie mają uprawnień do dodawania kierunków wygaszonych przed wdrożeniem Systemu POL-on. W celu umożliwienia zdeponowania pracy dyplomowej na kierunku wygaszonym, należy uruchomić procedurę importu takiego kierunku przy udziale pracowników OPI PIB. Uruchomienie procedury importu wymaga kontaktu z OPI PIB poprzez funkcję „Zgłoś uwagę” w Systemie POL-on.

Co zrobić jeżeli nie można odnaleźć numeru decyzji i podstawy prawnej wygaszenia kierunku przed 1 października 2011 lub wygaszenie nastąpiło z mocy prawa?

W przypadku kierunków wygaszonych przed 1 października 2011 dopuszczalne jest podanie informacji „Wygaszone z mocy prawa” zamiast wprowadzenia numeru decyzji ministra lub uchwały senatu o zmianie statusu uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów. W takim przypadku jako podstawę prawną nadania aktualnego statusu kierunku studiów można podać dowolną wartość z dwóch dopuszczalnych tj. „decyzja ministra” albo „uchwała senatu uczelni”. Taka kombinacja wartości dopuszczalna jest jeżeli wygaszenie studiów z mocy prawa nastąpiło przed 1 października 2012. Po tej dacie konieczne jest podawanie kompletnych danych.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Co należy podać jako userename i hasło podczas zasilania z wykorzystaniem usługi REST

Jako userename należy wprowadzić kod jednostki zasilającej z systemu POLON. Dla jednostki zasilającej generowane jest hasło w aplikacji ORPPD przez użytkownika z rolą INST_ORPD_IMPORTER_ADM.

Czy można wprowadzać w polu tytuł pracy wzory matematyczne, chemiczne, fizyczne?

Tak można z wykorzystaniem języka LATEX.

Czy pole 'tagi' jest polem obligatoryjnym?

Pole to nie jest polem obowiazkowym. Jednak w przyszłosci może byc wykorzystywane do wyszukiwania prac dlatego warto je uzupełniać. Nie trzeba go jednak uzupełniać dla wprowadzonych wcześniej prac. Pole to pojawiło się, ponieważ jest wymagane przez format danych wykorzystywany do importowania prac z uczelnianych APD (ETD-MS v1.1: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations - http://www.ndltd.org/standards/metadata). W polu tym powinny znaleźć się słowa albo frazy, które określają zakres pracy. Można te słowa wziąć z tytułu albo z treści pracy.

Podczas ręcznego dodawania prac dyplomowych, pole 'kierunek studiów' pozostaje nieaktywne po wprowadzeniu kodu studiów. Jak wprowadzać dane w to pole?

W polu kierunek podaje się nazwę kierunku na podstawie której system wyświetli listę podpowiedzi (nazwa, kod, profil). Należy ponownie wyszukać kierunek zgodnie z logiką działania mechanizmu - czyli po nazwie.

W przypadku absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed KRK i z różnych przyczyn (urlop, powtarzanie) ukończyli studia już na określonym profilu kształcenia system ORPD w momencie wpisania daty rozpoczęcia studiów ( np. 2010 rok) pozwala wybrać jedynie profil nieokreślony. Jak mogę podać prawidłowy profil dla studenta?

Pole, o którym mowa to data wersji na dzień, w podpowiedzi do którego system sugerujemy, aby podawać datę rozpoczęcia studiów. Pole to jest polem technicznym służącym do określenia faktycznego kierunku studiów jaki ukończył student. W przypadku gdy student przeniósł się na program z KRK, wówczas datą wersji na dzień powinno być data rozpoczęcia nauki już na KRK - student nie mógł rozpoczął studiów z KRK przed 2012/2013 stąd problemy z wprowadzeniem pracy.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do ORPPD? Po próbie zalogowania się przy użyciu loginu i hasła do systemu POL-ON pokazał się komunikat, iż nie posiadam uprawnień.

Administrator uczelni (osoba z rolą INST_ADM) nadaje uprawnienia INST_ORPD_EDYTOR_ADM i/lub INST_ORPD_IMPORTER_ADM. Po nadaniu tych uprawnień będzie możliwość zalogowania się do ORPPD na login i hasło z systemu POL-on.

Czy zaszły jakieś zmiany w deponowaniu prac dyplomowych metodą PUT? Otrzymujemy komunikat błędu.

Jeżeli wprowadzali Państwo wcześniej prace za pomocą metody PUT to najpewniej coś musiało się zmienić w rozwiązaniu informatycznym stosowanym po Państwa stronie. Prosimy sprawdzić, czy nie wpisali Państwo np. kodu podstawowej jednostki organizacyjnej jako kodu instytucji (institutionCode) oraz kodu instytucji jako kodu podstawowej jednostki organizacyjnej (basicOrgUnitCode). W razie niezgodności, prosimy spróbować poprawnie przyporządkować kody i spróbować ponownie. Prosimy także o weryfikacje dotychczas wprowadzonych prac (czy są poprawne) oraz mechanizmów generujących dane do przekazania PUT-e.