← Powrót

Często zadawane pytania

Nieruchomości


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy w module Nieruchomości należy wpisać wszystkie nieruchomości, które są w posiadaniu jednostki naukowej? Czy może tylko te nieruchomości, w których prowadzi się badania naukowe?

Art. 4c ust. 3 pkt 12 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249), stanowi, że System Informacji o Nauki, zawiera informacje o nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych. Ustawa zatem nie różnicuje czy są to nieruchomości, w których prowadzi się badania naukowe czy też służą one innym celom.

Czy jeśli budynek stoi na kilku działkach? Czy należy wpisać wszystkie numery Ksiąg Wieczystych działek na których stoi budynek?

Tak

Proszę o wyjaśnienie jak traktować korytarze. Czy jest to pomieszczenie inne w budynku? Wprowadzając powierzchnię uwzględnia ona powierzchnie korytarzy choć nie jest powierzchnią pomieszczeń.Czy WC i pomieszczenia techniczne należy uwzględniać w powierzchniach innych?

Pomieszczenia niezdefiniowane w słowniczku Systemu Informacji o Nauce, należy traktować jako pomieszczenia „inne”.

Czy godziny z wykładów ogólnodostępnych, organizowanych przez jednostki uczelni, które odbywają się w salach dydaktycznych (powyżej 100 osób) w godzinach 8-18 należy wliczyć do wykorzystania danej sali dydaktycznej? Czy sale konferencyjne, reprezentacyjne, które znajdują się w budynkach i w których odbywają się również wykłady ogólnodostępne w ww. godzinach, należy doliczyć do pomieszczeń sal dydaktycznych?

Wykorzystanie godzinowe sal dotyczy przede wszystkim realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowej. Wykazanie godzinowego wykorzystania sal posłuży ocenieniu, czy uczelnia posiada wystarczającą liczbę pomieszczeń do prowadzenia podstawowej działalności statutowej. Działalność innego rodzaju, jak np. organizacja konferencji czy wykładów ogólnodostępnych (nawet w godzinach 8-18) nie należy wliczać do wykorzystania tych pomieszczeń.

Uczelnia jest właścicielem zakładowych lokali mieszkalnych. Z mieszkań tych korzystają osoby fizyczne na podstawie umów najmu lokalu mieszkalnego. Czy te lokale powinno się zaznaczyć przy wprowadzaniu jako powierzchnia wynajmowana/ dzierżawiona? i czy obowiązkowe jest dodanie liczby i funkcji pomieszczeń w tych lokalach?

Nie należy usuwać z systemu tych nieruchomości. Należy jednak dodać funkcje tych lokali i pokazać je jako powierzchnię wynajmowaną.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W zakładce nieruchomości, przy dodawaniu pomieszczeń nie można wpisać wartości 0. Co zrobić, gdy w nieruchomości nie ma np. pomieszczeń badawczych ani innych, albo nie ma pomieszczeń dydaktycznych powyżej 100 studentów?

Należy wpisać tylko te wartości, które występują, a pozostałe pola należy pozostawić puste (nie wpisujemy wartości „0”).

Czy mam obowiązek uzupełnienia informacji na temat Zestawienia pomieszczeń nieruchomości na określony rok/semestr akademicki?

Obowiązek uzupełniania danych o pomieszczeniach nie obejmuje jednostek naukowych (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Szczegółowy zakres danych i informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach określono w Załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, gdzie ujęto między innymi informację: „o) dane o przeznaczeniu pomieszczeń (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) - dotyczy wyłącznie uczelni”.

Czy w module Nieruchomości należy wpisać wszystkie nieruchomości, które są w posiadaniu jednostki naukowej? Czy może tylko te nieruchomości, w których prowadzi się badania naukowe?

Zakres danych, które ma obejmować system informacji o nauce określono w art. 4 c ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249). Dane, zgodnie z art. 9 ustawy, wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa nie wyłącza z systemu informacji o nauce jakiejkolwiek nieruchomości ze względu na to, czy jest to nieruchomość naukowa czy inna.

Dlaczego nie mogę wprowadzić do systemu różnych nieruchomości o tym samym numerze inwentarzowym?

Nie powinno być kilku nieruchomości o tym samym numerze ewidencyjnym w środkach trwałych.