Zmiany w zakresie nagród i wyróżnień wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce wprowadziło dla nagród Rodzaj uhonorowanej działalności, jednak decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego utrzymano podział nagród i wyróżnień na krajowe i zagraniczne, z tego względu zaszła konieczność dostosowania danych w systemie POL-on.

Typ nagrody oraz Rodzaj uhonorowanej działalności:

  • dotychczas zagraniczne - po zmianie: w polu Typ nagrody pozostała wartość „Zagraniczna”, a pole Rodzaj uhonorowanej działalności pozostaje puste
  • dotychczas krajowe za działalność naukową - po zmianie: w polu Typ nagrody wstawiono wartość „Krajowa” zamiast „krajowa za działalność naukową”, a w polu Rodzaj uhonorowanej działalności - „działalność naukowa lub naukowo-badawcza”.
  • dotychczas za zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych - po zmianie: w polu Typ nagrody wstawiono wartość „Krajowa”, natomiast w polu Rodzaj uhonorowanej działalności wstawiono wartość „zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych”.

Typ laureata a Charakter nagrody

Do tej pory istniał Typ laureata (Osoba bądź Jednostka), aktualnie zmieniony na Charakter nagrody i rozszerzony o nagrody Zespołowe (Indywidualna, Zespołowa i Dla jednostki).

Dla nagród/ wyróżnień wprowadzonych już do systemu - dla typu laureata OSOBA, w których jest przypisana więcej niż jedna osoba jako laureat, automatycznie został ustawiony Charakter nagrody na „Zespołowa”, natomiast w przypadku kiedy jest jedna osoba, Charakter nagrody jest „Indywidualna”.
Po wprowadzeniu nowego podziału w przypadku nagrody Indywidualnej ograniczona została możliwość dodania więcej niż jednej osoby.


<- Powrót