← Powrót

Dodanie nagrody/ wyróżnienia

Dodając nagrodę/ wyróżnienie należy określić czy nagroda jest krajowa czy zagraniczna.
Następnie w ramach wskazanego typu nagrody wymagane jest wskazanie działalności uhonorowanej nagrodą. W systemie POL-on zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce wprowadzono listę, z której można wybrać odpowiednio:

 • działalność naukową lub naukowo-badawczą
 • osiągnięcia naukowo-techniczne
 • osiągnięcia naukowo-artystyczne
 • wybitny dorobek naukowy lub artystyczny
 • osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
 • wyróżnioną rozprawę doktorską
 • zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • inne - wskazując pozycję inne wymagane jest wypełnienie dodatkowego pola i wpisanie w nim ręcznie Innego rodzaju uhonorowanej działalności.

Następnie wprowadza się nazwę, rok i kraj przyznania nagrody oraz organ przyznający.
Dla nagród krajowych przewidziano możliwość wyboru z listy nazwy nagrody:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezesa Rady Ministrów
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministra Administracji i Cyfryzacji
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Gospodarki
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministra Obrony Narodowej
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Ministra Spraw Zewnętrznych
 • Ministra Środowiska
 • Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Ministra Zdrowia
 • Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Inna nagroda/ wyróżnienie - w tym przypadku wymagane wypełnienie dodatkowego pola Inna nazwa nagrody/ wyróżnienia

oraz organu przyznającego:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Administracji i Cyfryzacji
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Gospodarki
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Minister Spraw Wewnętrznych
 • Minister Spraw Zewnętrznych
 • Minister Środowiska
 • Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Minister Zdrowia
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Inny Organ lub Instytucja przyznająca - w tym przypadku wymagane wypełnienie dodatkowego pola Inny Organ lub Instytucja przyznająca

Na koniec trzeba jeszcze wskazać charakter nagrody. W rozporządzeniu jest mowa o nagrodach:

 • Indywidualnych - kiedy laureatem nagrody jest osoba
 • Zespołowych - kiedy laureatem nagrody jest więcej niż jedna osoba
 • Dla jednostki - kiedy laureatem nagrody jest jednostka