← Powrót

Często zadawane pytania

Nagrody i wyróżnienia


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy należy wyprowadzać do systemu POL-on nagrody honoris causa?

Tak

Czy należy wyprowadzać do systemu POL-on odznaczenia, ordery i medale?

Nie (z wyłączeniem przyznanych w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki, działalności badawczo-rozwojowej lub wdrożeniowej).

Czy w polu 'nagrody i wyróżnienia' można uwzględniać nagrody, nadawane nauczycielom akademickim przez rektora uczelni za osiągnięcia naukowe czy też należy je traktować, jako nagrody wewnętrzne i w związku z tym nie należy ich wykazywać? Czy dopuszczalne jest uwzględnianie przyznawanych przez rektora uczelni orderów i odznaczeń? Czy można wykazać takie wyróżnienie jak Flaga Rzeczpospolitej Polskiej? Czy należy wprowadzać nagrody za wyróżniające się prace magisterskie?

Zgodnie z art. 4c ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, System Informacji o Nauce obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, zawierający m.in. informacje o nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę i jej pracowników. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 2015), przez prestiżową nagrodę, należy rozumieć: nagrodę Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu. W przeciwieństwie do powyższych definicji „prestiżowych nagród”, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944), nie ma ustalonego katalogu nagród i wyróżnień. Do słowników dodano pozycję „inne” i tam można wykazywać dowolną ( nawet nieujętą w słownikach) nagrodę lub wyróżnienie. Powinny to być nagrody i osiągnięcia związane przede wszystkim z działalnością naukową jednostki. To do kierownika jednostki należy decyzja, jakie nagrody i wyróżnienia otrzymane przez jednostkę i jej pracowników należy wprowadzić do systemu POL-on.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób skorygować błędną informację o Charakterze nagrody?

Aktualnie jest w systemie możliwość poprzez edycję danych nagrody zmienić Charakter nagrody z Indywidualnej na Zespołową i odwrotnie. Niestety nadal nie ma możliwości korekty Charakteru nagrody z Zespołowej, bądź Indywidualnej na Dla jednostki i analogicznie w drugą stronę. Aby to zmienić należy usunąć i ponownie dodać nagrodę.

Kim są Laureaci w module Nagrody i wyróżnienia?

Laureata do nagrody można dodać w trzech przypadkach:
1) W przypadku nagrody dla jednostki możliwość wyboru jednostek będących w obrębie jednostki podstawowej, z poziomu której loguje się Użytkownik.
2) W przypadku nagrody indywidualnej bądź zespołowej możliwość dodania osoby zatrudnionej w jednostce z założeniem, iż data przyznania nagrody pokrywa się z zatrudnieniem pracownika w jednostce.
3) Możliwe jest dodanie historycznych nagród osób zatrudnionych w przeszłości (znacznik „Uwzględnij zatrudnienie historyczne”). Jednak każdy z tych przypadków ma jeden wspólny odnośnik - laureat musi być wprowadzony do systemu POL-on (*w module Patenty i dokonania→ Autorzy → Spoza jednostki, możliwe jest dodanie osoby spoza systemu).

Jak dodać osoby spoza listy pracowników w systemie POL-on?

Aby dodać laurelata będącego osobą spoza listy pracowników w systemie POL-on należy po wejściu w zakłdkę „Laureaci” wybrać opcje „Dodaj” i w wyświetlonym oknie kliknąc przycisk „Dodaj osobę spoza wykazu”.