← Powrót

Dodanie zawiadomienia o nadaniu stopnia


Obecnie w procesie zgłaszania zawiadomienia bierze udział tylko strona jednostki. Rozpoczynamy od wybrania z menu głównego opcji:
Stopień Dr/Dr hab→Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty.

Opcja ta powoduje wyświetlenie listy zawiadomień o nadaniu stopnia naukowego. Zawartość listy zależy od uprawnień użytkownika oraz aktualnie zastosowanych parametrów filtrowania.
W celu dodania zawiadomienia należy kliknąć przycisk Dodaj, znajduje się on nad listą, po lewej stronie. Jego użycie spowoduje pojawianie się okna dialogowego służącego do wprowadzenia danych o nowym zawiadomieniu.
Rozpoczynamy od wyszukania lub dodania osoby, której dotyczy zawiadomienie.Jeżeli dane osoby znajdują się już w systemie POL-on, zostaną automatycznie wyszukane przez system. W następnym kroku należy wypełnić wymagane dane osobowe.
Klikając Dalej przechodzimy do formularza, w którym wprowadzamy informacje o nadanym stopniu naukowym. Wypełnić należy wszystkie wymagane pola. Oto lista pól:

 • Nadany stopień. Z listy rozwijanej wybieramy stopień naukowy, którego dotyczy zawiadomienie;
 • Data wszczęcia przewodu doktorskiego albo postępowania habilitacyjnego albo przewodu habilitacyjnego;
 • Data uchwały o nadaniu stopnia;
 • Numer uchwały o nadaniu stopnia;
 • Data zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia przez Centralną Komisję Dotyczy jednostki, której uprawnienie do nadawania stopnia doktora zostało ograniczone zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
 • Obszar;
 • Dziedzina;
 • Dyscyplina. Prezentowane są dyscypliny dziedziny wybranej powyżej;
 • Specjalność. Nazwę specjalności wprowadzamy ręcznie (jeżeli została wskazana);
 • Jednostka, która nadała stopień. Nazwa jednostki w dniu uchwały o nadaniu stopnia;
 • Informacje dodatkowe.

Jeżeli zawiadomienie jest poprawnie wypełnione, zostaje dodane i można je zobaczyć na liście po stronie jednostki. Zawiadomienie ma wówczas status Edycja.
Status Edycja oznacza, że dokument jest stworzony, ale nie jest na razie zatwierdzony jako Zawiadomienie z kompletnymi danymi. Bez zatwierdzenia zawiadomienie nie jest widoczne przez Ministerstwo. Możliwe są dalsze korekty oraz uzupełnienia. Aby skorygować, usunąć lub zmienić status nowego zawiadomienia (nadanego po 01-10-2014) należy wejść w widok danych szczegółowych dostępny po naciśnięciu odnośnika w nazwisku.


Zmiana statusu na Zatwierdzone z kompletnymi danymi oznacza, że zawiadomienie jest wypełnione i zatwierdzone przez jednostkę. W tym stanie zawiadomienie jest widoczne również dla uprawnionych pracowników ministerstwa. Dopóki dokument ma status Edycja, widoczny jest jedynie po stronie jednostki.