← Powrót

Często zadawane pytania

Nadawane stopnie naukowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy obowiązek zamieszczania w systemie POL-ON streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich dotyczy również przewodów doktorskich, które są realizowane wg tzw. 'starych przepisów' obowiązujących w dniu otwarcia przewodu. Przepisy nie wymagały zamieszczania streszczeń rozpraw doktorskich oraz wersji elektronicznych recenzji.

W przypadku rozpraw doktorskich wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r. nie został nałożony obowiązek opatrzenia rozprawy doktorskiej stosownym streszczeniem. Wobec powyższego konieczne jest sporządzenie pisma informującego o braku możliwości wprowadzenia do Systemu POL-on streszczenia rozprawy doktorskiej w związku z faktem, iż przewód doktorski procedowany był na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w brzmieniu przed dniem 1 października 2011 r., które nie określało takiego wymogu. Pismo powinno zostać podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski a następnie zeskanowane i wprowadzone do Systemu POL-on w miejscu przeznaczonym dla skanu streszczenia rozprawy doktorskiej. Obligatoryjne jest wprowadzenie do Systemu POL-on skanów recenzji w przewodach doktorskich wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2004 r., Nr 15, poz. 128) recenzja stanowi obowiązkowy element dokumentacji w przewodzie doktorskim. W przedmiotowym zakresie został umieszczony w Systemie POL-on komunikat Ministerstwa: Przejdź do komunikatu

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak poprawić błąd w zapisie nazwiska w zawiadomieniu, które zostało już zatwierdzone przez MNiSW?

Jeśli zawiadomienie jest zatwierdzone przez ministerstwo, aby skorygować dane należy zgłosić się do Ministerstwa o zwrot zawiadomienia do korekty. Jak tylko zostanie zwrócone będzie można poprawić nazwisko wchodząc w podgląd zawiadomienia a następnie klikając w przycisk „Koryguj”.

Czy istnieje data, od której należy uzupełniać nadane stopnie naukowe?

W zakładce „zawiadomienia o nadaniu…” umieszcza się dane wg poniższych zasad:
Zawiadomienia za rok 2012 i lata następne jednostki mają obowiązek wprowadzać do systemu POL-on (wymagany skan).
Zawiadomienia o stopniach dr / dr hab. nadanych w okresie 1.10.2011 - 31.12.2011 jednostki mają obowiązek wprowadzać do POL-on (niewymagany skan).
Zawiadomienia o stopniach dr / dr hab. nadanych przed 1.10.2011 jednostki mogą wprowadzić do systemu POL-on, ale nie są do tego zobligowane (niewymagany skan).

Co zrobić, gdy wprowadzone zostały dwa zawiadomienia o nadaniu stopnia naukowego zawierające te same informacje dla jednej osoby? Czy mogę usunąć jedną z pozycji?

Można usunąć to zawiadomienie, które ma status „odesłane do poprawy”.

Posiadam stopień naukowy - dlaczego nie ma mnie w bazie systemu POL-on?

Informacje o osobach uzyskujących stopnie naukowe wprowadzają te instytucje, które dane stopnie nadały, dlatego też do nich należy się zwrócić z prośbą o dodanie do systemy POL-on.
Instytucje mają obowiązek wprowadzenia do Ogólnopolskiego wykazu te osoby, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego po 01.10.2011 (czyli od kiedy powstał system Pol-on), przed tą datą nie mają one takiego obowiązku prawnego.

Jak postąpić w przypadku, gdy komunikat w systemie informuje: 'Uzupełnienie informacji dotyczącej streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych jest obligatoryjne dla stopni nadanych od 2014-10-01', a chcę wprowadzić recenzję przewodów doktorskich oraz przewodów habilitacyjnych wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 roku?

Zgodnie z wypracowaną procedurą, która została zamieszczona na stronie informacyjnej, należy sporządzić pismo informujące o braku możliwości wprowadzenia do Systemu POL-on streszczenia rozprawy doktorskiej w związku z faktem, iż przewód doktorski procedowano na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w brzmieniu przed 1 października 2011 r., które nie określało takiego wymogu. Pismo powinno zostać podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, a następnie zeskanowane i wprowadzone do Systemu POL-on w miejscu przeznaczonym dla skanu streszczenia rozprawy doktorskiej (dot. również stopni doktora obronionych po 1.10.2014 ale wszczętych na tzw. „starych zasadach”). Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa NiSW, że w sytuacji kiedy jest streszczenie - można je załączyć. Jeśli brak jest streszczenia wówczas należy załączyć oświadczenie.

Dlaczego nie mogę dodać recenzji ani streszczeń rozpraw doktorskich?

W przypadku braku możliwości dołączenia plików (brak przycisku „Dodaj plik”), należy zmienić przeglądarkę lub jej wersję na nowszą. W związku z aktualizacją stosowanej w aplikacji POL-on biblioteki komponentów interfejsu Użytkownika, zakończyliśmy wspieranie przeglądarek IE 7.x i 8.x. Prosimy Użytkowników tych wersji o korzystanie z nowszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Zalecane jest korzystanie z innych przeglądarek np. Chrome 8 i wyżej, Firefox 3.5 i wyżej, Safari 4.x i wyżej, Opera 10.6 i wyżej. Po zmianie przeglądarki przycisk „Dodaj plik” powinien być widoczny.

W zawiadomieniu o nadaniu stopnia wskazano błędnie jednostkę nadającą, jak ją zmienić?

Jeśli w zawiadomieniu została błędnie wskazana jednostka nadająca, proszę zwrócić się do Ministerstwa, aby odesłało zawiadomienie do korekty (za pomocą zgłoszenia merytorycznego). Po odesłaniu będzie można skorygować jednostkę nadającą (krok 2).