← Powrót

Poświadczenie uprawnień

Istnieje możliwość dodania wielu wpisów potwierdzających uprawnienia laboratorium badawczego.

Dodanie informacji o poświadczonych uprawnieniach laboratorium badawczego, tj. akredytacja, notyfikacja, certyfikacja możliwe jest poprzez wybranie przycisku Dodaj na zakładce Dane laboratorium → Poświadczenie uprawnień → Podgląd/edycja i wypełnieni danymi formatki.
W formatce należy podać:

  • rodzaj uprawnień
  • numer decyzji
  • data przyznania uprawnień - data na decyzji lub innym dokumencie przyznającym uprawnienie
  • dokument potwierdzający uprawnienie (skan)
  • nazwa podmiotu nadającego uprawnienie
  • zakres nadanych uprawnień

Biznesowa zmiana zakresu uprawnień umożliwia wybranie przycisku Zmień zakres uprawnień (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Poświadczenie uprawnień → Podgląd/edycja. Wymagane wprowadzenie zmienionego zakresu uprawnień oraz dat obowiązywania tej zmiany.

Korekta błędnie wprowadzonych informacji dotyczących poświadczenia uprawnień możliwa jest po wybraniu przycisku Koryguj (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Poświadczenie uprawnień → Podgląd/edycja.

Usunięcie błędnie wprowadzonych informacji umożliwia wybranie przycisku Usuń (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Poświadczenie uprawnień → Podgląd/edycja i zatwierdzeniu operacji.