← Powrót

Często zadawane pytania

Laboratoria badawcze


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaką aparaturę należy wprowadzić do systemu?

W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), tj.:

Duża infrastruktura badawcza - Aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:
a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej
b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza lub infrastruktura badawcza ujęta w wykazie stanowiącym Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób dodać Laboratorium?

Laboratorium rozumiane jest jako jednostka organizacyjna. W związku z tym, laboratorium może dodać pracownik posiadający rolę INST_ADM jako jednostkę organizacyjną jednocześnie oznaczając, iż jest to laboratorium. Jednostki dodaje się w module Administracja → Instytucja → Jednostki organizacyjne. Po zapisaniu jednostki pojawi się ona dla pracownika INST_LAB_ADM jako laboratorium.

W danych laboratorium w polu Poświadczenie uprawnień i w polu Wykaz procedur badawczych jest informacja że poświadczenia i procedury utraciły ważność. Jak edytować te pola, w przypadku gdy uprawnienia zostały przedłużone?

Po wejściu w zakładkę Wykaz procedur badawczych na końcu tabeli znajduje się kolumna Akcje → Koryguj → zmieniamy obowiązujące daty, następnie klikamy Zapisz.

W jaki sposób dopisuje się aparaturę do Laboratorium?

W module Laboratoria i aparatura do danego laboratorium badawczego dodaje się aparaturę wpisaną w module Infrastruktura, ale tylko w przypadku, jeżeli jednostką odpowiedzialną za tę aparaturę jest wskazane Laboratorium.

Dlaczego w module Laboratoria i aparatura nie ma wszystkich wprowadzonych przeze mnie laboratoriów badawczych?

Przyczyną jest brak oznaczenia jednostek jako Laboratorium badawcze (obecnie - Laboratorium badawcze: Nie). Po zmianie na Tak pojawią się w zestawieniu modułu Laboratoria i aparatura.

Jakie dane należy wprowadzić w rubryce Kod instytucji?

Przy utworzeniu jednostki podrzędnej wprowadzony zostaje kod instytucji, najczęściej jest to akronim nazwy, np. wprowadzamy Laboratorium Główne - kod instytucji to LG. Po zapisaniu tej instytucji system sam dopisze do kodu LG kod instytucji nadrzędnej.

Jak usunąć laboratorium?

W module Laboratoria i aparatura należy usunąć wszystkie powiązania, jakie dane Laboratorium posiada. Następnie należy wejść w moduł Administracja, zakładka Instytucje, Jednostki podrzędne i wybrać jednostkę do usunięcia. Nad zakładkami znajduje się przycisk Usuń.

Dlaczego w module Laboratoria i aparatura nie można dodać aparatury wpisanej w module infrastruktura? Czy aparaturę należy wpisywać oddzielnie w module Laboratoria i aparatura a pozostałą w module Infrastruktura?

W module Laboratoria i aparatura można dodać aparaturę wpisaną w module Infrastruktura tylko w przypadku jeżeli jednostką odpowiedzialną za aparaturę jest wskazane Laboratorium.