← Powrót

Nadawanie i odbieranie ról

Administrator ministerstwa/ instytucji (rola systemowa: MIN_ADM/ INST_ADM/ INST_NAUK_ADM) ma uprawnienia do dodawania i edycji danych użytkowników własnej instytucji oraz instytucji nadzorowanych.

W celu nadania roli istniejącemu użytkownikowi należy z menu wybrać opcję:

  • Administracja → Użytkownicy (aby wyszukać użytkownika danego resortu)
  • Administracja → Użytkownicy instytucji nadzorowanych (aby wyszukać użytkownika przypisanego do jednostki podlegającej pod dany resort) - opcja dostępna wyłącznie dla pracowników ministerstw

Nadawanie roli

Na wyświetlonym zestawieniu użytkowników należy wyszukać osobę, której chcemy dodać rolę, w tym celu można skorzystać z dostępnych filtrów. Następnie, aby wejść w szczegółowe dane osoby klikamy w nazwisko (link) lub login (link).

Kontynuując należy przejść na zakładkę Role użytkownika i wybrać przycisk Dodaj, następnie postępować analogicznie jak w KROK 2 przy dodawaniu konta użytkownika, gdzie wskazuje się rolę i instytucję, w której rola ma obowiązywać.

Odbieranie roli

Aby usunąć nadaną użytkownikowi rolę należy, będąc na zakładce Role użytkownika, w wierszu z rolą, którą zamierzamy usunąć z dostępnych akcji wybrać Usuń, a następnie w oknie z komunikatem potwierdzić chęć usunięcia wskazanej roli.