← Powrót

Konta i uprawnienia w systemie POL-on

1 października 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30 września (Nr 207, poz. 1236).

Zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 tego rozporządzenia informujemy, że jednostki, których konta zostały założone przed 1 października 2011 roku, nie są zobowiązane do składania do ministra wniosków o ponowne ich założenie. Jednostki nieposiadające konta składają natomiast wnioski zgodnie z procedurą zakładania kont określoną w pliku „konta i uprawnienia” na stronie systemu POL-on.

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie par. 1 pkt. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia do przekazywania danych objętych wykazem zobowiązane są: uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej.

1. Scenariusze tworzenia i aktualizacji kont w systemie POL-on oraz związanych z nimi uprawnień

Pobierz Konta i uprawnienia (plik pdf; 340 KB, wersja z 30 lipiec 2011)

2. Aktywacja zablokowanych kont

Zgłoszenia dotyczące odblokowania konta administratora instytucji należy zgłaszać na adres e-mail: polon@nauka.gov.pl.

Zgłoszenia dotyczące odblokowania kont do których przypisano pozostałe role, należy zgłaszać Administratorowi Instytucji w ramach której utworzone jest konto.

3. Zakładanie kont administratorom głównym dla uczelni podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowe konta administratora uczelnianego tworzone są na podstawie zgłoszenia (skan pisma) podpisanego przez rektora lub upoważnionego prorektora, przesłanego drogą elektroniczną na ręce właściwego pracownika Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW. Następnie zamówienie przekazywane jest drogą elektroniczną administratorowi głównemu systemu POL-on. W zgłoszeniu należy podać dane personalne (imię, nazwisko, e-mail) osoby, która będzie pełniła funkcję administratora uczelnianego.

Zlecenia zakładania kont i utworzenia nowych jednostek proszę kierować na adres e-mail: polon@mnisw.gov.pl

4. Zakładanie kont administratorom głównym dla uczelni podległych innym ministerstwom

Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio na ręce administratora głównego z właściwego ministerstwa. W zgłoszeniu niezbędne jest podanie danych personalnych (imię, nazwisko, e-mail) osoby, która będzie pełniła funkcję administratora uczelnianego:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Artur Budziński (abudzinski@mkidn.gov.pl)
Maciej Opiłowski (mopilowski@mkidn.gov.pl)

Ministerstwo Obrony Narodowej:

płk Dariusz Podbielski (dpodbielski@mon.gov.pl)
płk Grzegorz Szczypek (gszczypek@mon.gov.pl)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Przemysław Kęczkowski (Przemyslaw.Keczkowski@mir.gov.pl)

Ministerstwo Zdrowia:

Remigiusz Bors (r.bors@mz.gov.pl)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Tomasz Szankin (Tomasz.Szankin@msw.gov.pl)

Pomocy merytorycznej w zakresie modułu „Doktor/doktor habilitowany" udziela:

Sebastian Pagacz (Sebastian.Pagacz@nauka.gov.pl)

5. Tworzenie kont dla administratorów głównych w instytutach naukowych i badawczych

Konta administratorów instytutów naukowych i badawczych tworzone są na podstawie zgłoszenia (skan pisma) podpisanego przez kierownika jednostki, przesłanego drogą elektroniczną do administratora głównego systemu POL-on, pani Danuty Pawlickiej, na adres e-mail: polon@nauka.gov.pl. W zgłoszeniu niezbędne jest podanie danych personalnych (imię, nazwisko, e-mail) osoby, która będzie pełniła funkcję administratora instytutu oraz danych jednostki nadzorującej.

Konta zakładane administratorom instytutów posiadają rolę INST_NAUK_ADM, która umożliwia dodanie dowolnej roli administratorom instytutów i uzyskanie dodatkowych uprawnień, a także założenie konta innemu użytkownikowi z dowolnymi uprawnieniami w ramach instytucji.

6. Zakładanie pozostałych kont użytkowników z instytucji oraz przydzielanie odpowiednich ról przez administratora głównego

Dostęp do poszczególnych danych instytucji odbywa się w sposób hierarchiczny. Osoba posiadająca uprawnienie w całej uczelni ma możliwość nawigowania po całej jej strukturze. Osoba dysponująca kontem z uprawnieniami dla wydziału może przeglądać tylko dane i strukturę tego wydziału.

Role dla uczelni lub jej jednostek organizacyjnych