← Powrót

Opis modułu

Część systemu POL-on Zestawienie uruchomionych studiów na kierunkach jest oparta na następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

Moduł zawiera informacje o kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie i ich jednostki podrzędne. Dane przechowywane w tym module są dostępne zarówno dla użytkowników niezalogowanych na zestawieniach ogólnodostępnych, jak i dla użytkowników ze strony MNiSW oraz ze strony uczelni.Wymagane role

  • Użytkownik anonimowy - użytkownik niezalogowany, który może przeglądać dane uprawnień do prowadzenia studiów z poziomu ogólnodostępnego zestawienia Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkach
  • MIN_KIERUNKI - pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych prowadzonych kierunków studiów
  • MIN_KIERUNKI_ADM - pracownik ministerstwa z dostępem przeglądania danych prowadzonych kierunków studiów
  • INST_KIERUNKI_ADM -pracownik uczelni z dostępem do zarządzania danymi kierunków studiów przyznanymi prowadzonych przez jednostkę tego pracownika oraz przez jej jednostki podrzędne
  • INST_KIERUNKI_PODGLAD - pracownik uczelni z dostępem o przeglądania danych kierunków studiów we własnej jednostce oraz w jej jednostkach podrzędnych