← Powrót

Opis modułu

Część systemu POL-on Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów jest oparta na następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243, poz. 1445)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

Moduł zawiera informacje o uprawnieniach do prowadzenia kierunków studiów, posiadane przez uczelnie i ich jednostki podrzędne.Wymagane role

  • MIN_KIERUNKI - pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych uprawnień do prowadzenia kierunków studiów
  • MIN_KIERUNKI_ADM - pracownik ministerstwa z dostępem do zarządzania danymi uprawnień do prowadzenia kierunków studiów (ich wprowadzenia, modyfikacji oraz usuwania)
  • INST_KIERUNKI_ADM -pracownik uczelni z dostępem do zarządzania danymi uprawnień do prowadzenia kierunków studiów przyznanymi jednostce tego pracownika oraz jej jednostkom podrzędnym
  • INST_KIERUNKI_PODGLAD - pracownik uczelni z dostępem o przeglądania danych uprawnień do prowadzenia kierunków studiów we własnej jednostce oraz w jej jednostkach podrzędnych