← Powrót

Często zadawane pytania

Uprawnienia


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto może wprowadzić zmiany dotyczące wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia kierunku?

Zmiany statusu uprawnienia dokonuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W jaki sposób dokonać korekty danych dotyczących przyporządkowania kierunków studiów do obszarów, dziedzin i dyscyplin kształcenia?

Zmiana przyporządkowania kierunków studiów do obszarów, dziedzin i dyscyplin kształcenia jest dokonywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie dokumentacji (uchwała senatu) przesłanej z uczelni.

Czy do wydziału, który nie jest oznaczony jako jednostka podstawowa, można dodać kierunki?

Do wydziału, który nie jest oznaczony jako jednostka podstawowa nie można dodać uprawnienia do prowadzenia studiów.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak uruchomić studia interdyscyplinarne?

Studia interdyscyplinarne są to studia prowadzone przez więcej niż jedną jednostkę główną (uczelnie): Art. 10a. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, mogą na podstawie uchwał senatów tych uczelni prowadzić wspólnie kierunek studiów interdyscyplinarnych na określonym poziomie i profilu kształcenia, jeżeli posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-tora habilitowanego, każda w ramach innej dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej kierunkowi studiów interdyscyplinarnych. Aby uruchomić kierunek międzywydziałowy, gdzie każdy z wydziałów ma tylko część habilitacji dla dyscyplin, na których będzie prowadzony kierunek należy zgłosić się do Ministerstwa z prośbą o nadanie odpowiedniego uprawnienia. Samodzielnie można założyć takie uprawnienie tylko w przypadku gdy oba wydziały posiadały by komplet uprawnień do nadawania habilitacji we wszystkich dziedzinach, w których miał być prowadzony kierunek.

Aby skorygować pole „Klasyfikacja ISCED” należy wybrać „Wykaz uchwał…” → Nadanie uprawnienia, z akcji po prawej stronie wybrać „Koryguj” i w pierwszym kroku, na dole arkusza jest „Klasyfikacja ISCED” → „Wybierz”. Korekta w tym miejscu dotyczy uprawnień, które uczelnia sama mogła wprowadzić.

Czy jest możliwość podpięcia w systemie do tego samego kierunku informacji o zatwierdzeniu zmienionych efektów kształcenia, tak by widniały dwie uchwały Senatu uczelni zatwierdzające efekty kształcenia dla danego kierunku?

W systemie istnieje możliwość dołączenia drugiego pliku zawierającego opis efektów kształcenia. Aby to zrobić należy wejść w uprawnienie do prowadzenia studiów na podstawie którego uruchomiony jest kierunek i poprzez zakładkę „Wykaz uchwał senatu i decyzji ministra” w tabeli z rodzaju operacji wybrać „Dodanie profilu kształcenia” w polu akcje wybrać „Koryguj” po ukazaniu się tabeli z „Danymi profilu kształcenia” poprzez przycisk „Dodaj plik” podłączyć plik z nowymi efektami kształcenia.

Skąd mogę pobrać informacje na temat prowadzonych przez nas kierunków (ich kodów uprawnień i kierunków)?

Kody uprawnień i kierunków można pobrać ze słownika importu, znajduje się on w Administracja → Lista importów i przycisk „Pobierz słowniki importu”. Aby mieć możliwość podejrzenia kodów przez GUI Administrator Uczelniany powinien nadać uprawnienia INST_KIERUNKI_PODGLAD (tylko podgląd) albo INST_KIERUNKI_ADM (zarządzanie kierunkami). Po nadaniu uprawnień należy się przelogować aby mieć dostęp do modułu.

W jaki sposób poprawić obszar kształcenia danego kierunku?

Aby dokonać korekty obszarów/dyscyplin, należy z poziomu modułu „Kierunki studiów”, proszę wybrać zakładkę „Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów”, wejść w dany kierunek. Następnie wybrać „Wykaz uchwał senatu i decyzji ministra” i z „Akcji” wybrać przycisk „Koryguj”. Dyscyplina wiodąca może być tylko jedna.