Dodanie studiów interdyscyplinarnych – Pracownik instytucji


W systemie POL-on udostępniona została funkcja umożliwiająca uprawnionym pracownikom instytucji dodanie studiów interdyscyplinarnych na podstawie umowy pomiędzy uczelniami. Zgodnie z artykułem art. 10a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, mogą na podstawie uchwał senatów tych uczelni prowadzić wspólnie kierunek studiów interdyscyplinarnych na określonym poziomie i profilu kształcenia, jeżeli posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, każda w ramach innej dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej kierunkowi studiów interdyscyplinarnych. Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu: Sposób prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, i ich organizację oraz zasady finansowania tych studiów i rozliczania kosztów ich prowadzenia określa umowa zawarta między uczelniami.

Tylko pracownik jednostki wskazanej jako główna w umowie dotyczącej prowadzenia studiów interdyscyplinarnych lub jej jednostki nadrzędnej może wprowadzać uprawnienie.

Podczas definiowania uprawniania:

  • można wybierać tylko jednostki posiadające uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego w najmniej jednej dyscyplinie naukowej,
  • wybierane jednostki mogą należeć do różnych uczelni, przy czym muszą być wskazane jednostki organizacyjne z co najmniej dwóch uczelni,
  • można wybierać tylko te dyscypliny, dla której jednostka organizacyjna wskazana jako strona w umowie ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Funkcja jest dostępna z ekranu Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj studia interdyscyplinarne otwiera się okno.

W kroku 1/3 „Dodaj uprawnienie do prowadzenia studiów interdyscyplinarnych – wprowadzenie danych umowy” niezbędne jest uzupełnienie pól: Numer umowy, Data obowiązywania od oraz dodanie dokładnie jednego pliku w formacie pdf oznaczonego jako umowa (przycisk Dodaj plik) i stron umowy (przycisk Dodaj stronę umowy). Po naciśnięciu przycisku Dodaj stronę umowy otwiera się okno wyszukiwania jednostek, za pomocą którego można wyszukać a następnie dodać jednostki - strony umowy. Można wybierać jednostki z różnych uczelni, przy czym muszą być wskazane jednostki organizacyjne z co najmniej dwóch uczelni. Po wybraniu jednostek w oknie Dodaj uprawnienie do prowadzenia studiów interdyscyplinarnych – wprowadzenie danych umowy (krok 1/3) należy wybrać jednostkę główną. Można również wprowadzić datę, do której będzie obowiązywać umowa (Data obowiązywania do).

Po naciśnięciu przycisku Dalej otwiera się okno.

W kroku 2/3 „Dodaj uprawnienie do prowadzenia studiów interdyscyplinarnych – wprowadzenie danych umowy” niezbędne jest uzupełnienie pola Nazwa kierunku, wybranie z listy Poziomu kształcenia oraz dodanie dyscyplin (przycisk Dodaj dyscyplinę). Należy wybrać dyscyplinę dla każdej jednostki uczestniczącej w umowie. Dyscypliny można usuwać za pomocą przycisku Usuń. W tym miejscu również wskazujemy. Można również zamieścić Informacje dodatkowe na temat kierunku studiów.

Po naciśnięciu przycisku Dalej otwiera się okno.

W kroku 3/3 „Dodaj uprawnienie do prowadzenia studiów interdyscyplinarnych – wprowadzenie danych umowy” niezbędne jest podanie przynajmniej jednego profilu kształcenia. Po naciśnięciu przycisku Dodaj otwiera się okno.

Przy dodawaniu informacji o profilu kształcenia do uprawnienia interdyscyplinarnego niezbędne jest wybranie wartości w polu Profil, zaznaczenie Tytułu zawodowego, otrzymywanego po ukończeniu studiów. Można również wprowadzić Dodatkowy opis oraz załączyć plik w formacie pdf z opisem efektów kształcenia (przycisk Dodaj plik). Po naciśnięciu przycisku Zapisz istnieje jeszcze możliwość usunięcia (przycisk Usuń) oraz edytowania (przycisk Edytuj) profilu kształcenia. W kroku 3/3 „Dodaj uprawnienie do prowadzenia studiów interdyscyplinarnych – wprowadzenie danych umowy” naciśnięcie przycisku Zapisz spowoduje dodanie studiów interdyscyplinarnych.