← Powrót

Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików

Migracja uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku.

Pobrany plik excel „StudiaNaKierunku…”, zawierający dane studiów na kierunku (dotychczasowych uprawnień do prowadzenia kierunków studiów), powinien zostać uzupełniony następująco:

  • każdy wiersz dotyczący dane kodu uprawnienia i dane numeru kolejnego w ramach kodu uprawnienia (odpowiadającego profilowi) należy skopiować tyle razy, ile nowych dyscyplin będzie objętych kształceniem na studiach,
  • dla każdego wiersza należy uzupełnić informację, czy studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela (kolumna G),
  • dla każdego wiersza należy uzupełnić nazwę dyscypliny (słownik dyscyplin znajduje się w odrębnej zakładce pliku) (kolumna H), informację, czy jest to dyscyplina wiodąca (dla każdego numeru kolejnego w ramach uprawnienia można i należy wskazać tylko jedną dyscyplinę wiodącą) (kolumna I) oraz udział procentowy dyscypliny w kształceniu (liczba całkowita większa od zera, a mniejsza od 100; dla każdego numeru kolejnego w ramach uprawnienia wartości dla wszystkich dyscyplin powinny sumować się do 100; dla dyscypliny wiodącej studiów utworzonych po 2019-09-30 wartość musi być równa co najmniej 51) (kolumna J)
  • w uzupełnianych kolumnach nie należy wprowadzać innych wartości niż te dopuszczalne przez walidacje zdefiniowane w pliku,
  • wartości w kolumnach A-F nie należy zmieniać. W razie niezgodności należy je zgłosić do OPI i ustalić sposób rozwiązania.

Plik ma strukturę zgodną z następującym szablonem: Studia na kierunku

Przykład poprawnie uzupełnionego pliku:

Migracja uruchomionych studiów na kierunkach.

Pobrany plik excel „UruchomieniaStudiów…”, zawierający dane uruchomień, powinien zostać uzupełniony następująco:

  • dla każdego wiersza w tym pliku, należy uzupełnić informację, czy powinien być migrowany do nowego systemu, czy też nie (kolumna M),
  • w uzupełnianych kolumnach nie należy wprowadzać innych wartości niż te dopuszczalne przez walidacje zdefiniowane w pliku,
  • wartości w kolumnach A-L nie należy zmieniać, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. dane uruchomienie obejmuje jednocześnie dwa lub więcej języków filologii obcej (np. nauczany jest na studiach jednocześnie francuski i arabski). Wtedy należy zmodyfikować wartość w kolumnie zawierającej numer kolejny w ramach kodu kierunku (kolumna C), aby we wierszach odpowiadających tym językom była ona taka sama (np. dla wiersza odpowiadającej językowi francuskiemu w tej kolumnie była wartość 1, dla wiersza odpowiadającemu językowi arabskiemu wartość w tej kolumnie była równa 2. Należy zmienić wartość w wierszu odpowiadającym językowi arabskiemu na 1)
  2. na studiach było prowadzone kształcenie w kilku językach, a daty rozpoczęcia kształcenia w każdym języku były inne. Wtedy należy zmienić wartość w kolumnie zawierającej datę utworzenia uruchomienia (kolumna L), a tak aby odpowiadała ona dacie faktycznego rozpoczęcia kształcenia w danym języku.

W razie innych niezgodności należy je zgłosić do OPI i ustalić sposób rozwiązania.

Plik ma strukturę zgodną z następującym szablonem: Uruchomienia studiów

Przykład poprawnie uzupełnionego pliku: